Deklaracja dostępności

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej o adresie geoslawistyka.amu.edu.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytut Filologii Słowiańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – nie wszystkie filmy posiadają napisy dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
 • – część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.
 • – o pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 • – o serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-08-29
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-08-30


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja powstała na podstawie wydziałowego oświadczenia w sprawie dostępności, mającego zastosowanie do strony internetowej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Sliwka.

email: rosli@amu.edu.pl
tel: 61 8 294 517

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • o zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • o zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • o wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • o dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • o wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • o wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Klauzula informacyjna RODO dla osób składających wniosek o zapewnienie dostępności.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynków UAM

Collegium Maius

Adres: ul. Fredry 10, Poznań 61-701

Kierowniczka obiektu: Katarzyna Koszewska (Tel: 797 901 053, email: kosz@amu.edu.pl)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami: pierwsze w odległości 0,5m, drugie 15m od bocznych wejść do budynku (warunki architektoniczne umożliwiają dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami z obu stron parkingu)

Wejście główne do budynku:

 • nie posiada schodów, wejście jest z tzw. poziomu zerowego,
 • posiada drzwi automatycznie otwierane.
 • Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu
 • znajdują się podnośniki przyschodowe/ pionowe:
 • 1 x podnośnik pionowy od wejścia głównego(poziom-0) na poziom holu głównego (poziom-0),

  1 x podnośnik pionowy (poziom-0) filologia słowiańska (brak różnicy w poziomach),

  1 x podnośnik pionowy z holu biblioteki do poziomu -1 głównej części budynku,

  1 x podnośnik przyschodowy hol główny,

 • znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami:
 • 1 x toaleta dla niepełnosprawnych (holl główny, poziom-0),

  4 x toaleta dla niepełnosprawnych (biblioteka wydziału, poziom 0,1,2,3),

 • znajdują się zarówno windy z komunikatami głosowymi i przyciskami z alfabetem Braille’a jak i bez komunikatów.
 • System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:

 • Pięć sal z pętlami induktofonicznymi dla osób z niepełnosprawnością słuchu, numery sal:
 • – 014 Kuraszkiewicza

  – 220

  – 327

  – Sala Śniadeckich

  – Salon Mickiewicza

 • na drzwiach do sal zainstalowane są tabliczki z numerem sali zapisanym w alfabecie Braille’a wraz z informacjami zapisanymi w kodzie QR
 • Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

  Dodatkowe informacje: w obiekcie zainstalowane są tabliczki informacyjne o kierunku do dostępu do regularnych wind oraz wind dla osób z niepełnosprawnościami, a także toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

  Brak strony internetowej obiektu.

  Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy:

  Portiernia od ul. Fredry – tel. 61 829 46 70

  Portiernia Biblioteki od ul. H .Kowalczyka – tel. 61 8 29 4600