Proces dyplomowania

Sylwetki promotorów

PROF. UAM DR HAB. IZABELA LIS-WIELGOSZ

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Seminarium jako locus amoenus
Prowadzone przez prof. Izabelę Lis-Wielgosz seminarium licencjackie oraz magisterskie obejmuje „przyjemny” szeroki obszar tematyczny, zróżnicowaną problematykę związaną z niezwykle interesującymi literaturami i kulturami południowosłowiańskimi. W ramach seminarium Studentka/ Student może napisać pracę licencjacką lub magisterską na dowolny i „przyjemny” temat – samodzielnie przez siebie wybrany lub ustalony w toku dyskusji. Zasadniczo seminarium koncentruje się na problematyce dawnych literatur i kultur południowosłowiańskich oraz zagadnieniach i zjawiskach literackich, kulturowych, artystycznych uniwersalnych i typowych dla Bałkanów w czasach przednowożytnych. W ramach seminarium istnieje jednak możliwość realizowania projektów dotyczących późniejszych epok w literaturach i kulturach południowosłowiańskich. Celem seminarium, oprócz sprecyzowania tematu, ustalenia zakresu czasowego planowanych badań, wyznaczenia zasięgu eksploracji badawczych i operacjonalizacji problemu badawczego, jest zdobycie lub poszerzenie kompetencji warsztatowych, tj. uzyskanie przez Studentkę/ Studenta umiejętności poprawnego opracowania poszczególnych części oraz skutecznej – „przyjemnej” – realizacji całości projektu, tj. pracy licencjackiej oraz magisterskiej.

PROF. UAM DR HAB. KRYSTYNA MARKOVIĆ-PIENIĄŻEK

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Tematyka prac licencjackich i magisterskich może dotyczyć literatury i  kultury Chorwacji (ale także całego tzw. obszaru postjugosłowiańskiego) od wieku XIX do dzisiaj. Ze szczególną przyjemnością skoncentruję się na podróżopisarstwie, zarówno pisarzy z interesującego nas obszaru, jak i  obcokrajowców przybywających na ten obszar. Inspirującym polem badań są  także kulinaria w literaturze i kulturze. Zachęcam do badań poezji chorwackiej. Do czytania współczesnej prozy. Do analiz filmowych adaptacji dzieł literackich. Do badań nad awangardą …. Do podjęcia tematyki przestrzennej, regionalnej (miasto, region, lokalność), tożsamościowej (kolektywnej i indywidualnej), korporalnej, feministycznej lub masculinistycznej. Zachęcam do analiz komparatystycznych wątków, motywów w literaturze chorwackiej i np.  serbskiej, bośniackiej, polskiej lub zaproponowanej przez  studentkę/studenta oraz do interdyscyplinarnych badań literatury i  sztuki. Poprowadzę także prace z zakresu przekładu (sama jestem tłumaczem przysięgłym). I inne…
Z przyjemnością zaakceptuję własne propozycje badawcze studentek/studentów, wykraczające poza przedstawione przykładowe zakresy. Propozycje te nie muszą być ostatecznie wykrystalizowane, razem nad nimi popracujemy. Zapraszam do wspólnej podróży.

PROF. UAM DR HAB. JOANNA RĘKAS

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Serdecznie zapraszam na seminaria licencjackie oraz magisterskie obejmujące metodologicznie styk literaturoznawstwa, folklorystyki, antropologii i religioznawstwa, a źródłowo całą Słowiańszczyznę oraz Bałkany. Pracę można pisać w językach: polskim, bośniackim, chorwackim, macedońskim, serbskim i angielskim. Zajęcia seminaryjne obejmują naukę badań terenowych, tj. wytwarzania źródeł oraz ich analizę w optyce transdyscyplinarnej.

PROF. DR HAB. ANNA GAWARECKA

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW BALOWSKI

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

DR HAB. PATRYK BOROWIAK

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Seminarium licencjackie i magisterskie obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą komunikacją językową w obrębie języków południowosłowiańskich. Obszarami badawczymi w ramach seminarium stają się następujące zagadnienia:

 • komunikacja językowa we współczesnych mediach;
 • pejzaż językowy (linguisticlandscape);
 • antroponimia;
 • chrematonimia (w tym nazwy firm, produktów czy wytworów przemysłowych);
 • diachroniczne i synchroniczne badania nad toponimią (w tym nazewnictwo miejskie);
 • problemy leksykologiczne;
 • języki słowiańskie w przekładzie;
 • terminologia specjalistyczna w przekładzie;
 • przekaz reklamowy w świetle języka;
 • lingwistyka kulturowa;
 • ponadto zagadnienia związane z turystyką kulturową oraz historią i geografią kultury dla studentek i studentów bałkanistyki.

PROF. UAM DR HAB. AGATA FIRLEJ

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Opieka promotorska nad pracami licencjackimi/magisterskimi, podejmującymi problematykę z zakresu:

 • reprezentacji Zagłady i kultury żydowskiej we współczesnej prozie, poezji i dramaturgii czeskiej
 • czeskiej dramaturgii i teatru awangardowego oraz dramaturgii po 1989 roku
 • komparatystyki literackiej
 • wybranych motywów, interpretacji współczesnej czeskiej prozy w powiązaniu z szerszymi zjawiskami kulturowymi.

PROF. UAM DR HAB. WOJCIECH JÓŹWIAK

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Główne zainteresowania naukowe koncentrują się na literaturze bułgarskiej okresu odrodzenia narodowego oraz bułgarskiej powieści historycznej do 1989 roku postrzeganej przez polityczno-kulturowy pryzmat współczesności – problem relacji zachodzących pomiędzy swoim i innym/obcym, kwestia kreacji obcego/wroga jako element konstruowania strategii kulturowo-politycznej oraz ideologicznie nasycony kontekst budowania tożsamości narodowej. W tym kontekście badawczym w kręgu zainteresowań pozostaje także kino bułgarskie doby socjalistycznej jako ważne medium kreacji i utrwalania imaginarium narodowego. Przedmiotem badań jest także piśmiennictwo związane z bułgarską Cerkwią unicką.

DR ROMAN SLIWKA

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

Celem seminarium jest samodzielne napisanie pracy licencjackiej przez studenta. Student zostanie zapoznany ze sposobem konstruowania pracy naukowej, doborem materiału źródłowego i jego opracowaniem, poprawnego sporządzania przypisów oraz bibliografii (podmiotowej i przedmiotowej). Obszarem badawczym jest szeroko rozumiany dyskurs medialny – komunikacja masowa i elektroniczna (komunikacja internetowa, blogi), środki perswazji językowej w przekazach reklamowych i masmediach, język programów telewizyjnych. Dodatkowym tematem badawczym jest dyskurs kulinarny zapisany w różnego rodzaju tekstach kultury. W ścisłym związku pozostają także rozmaite zagadnienia z zakresu gramatyki kontrastywnej języków zachodniosłowiańskich (odmiana pisana i mówiona współczesnego j. czeskiego i j. polskiego). Po konsultacji możliwy jest również inny zakres tematyczny pracy.

DR URSZULA KOWALSKA-NADOLNA

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

Seminarium ma na celu zapoznanie studentów z metodologią pracy naukowej oraz wypracowanie umiejętności redagowania prac badawczych. W trakcie zajęć przedstawione będą formalne wymogi pracy licencjackiej (konstrukcja rozprawy, zasady tworzenia bibliografii i przypisów zgodnie z obowiązującymi standardami), przedyskutowane zostaną także potencjalne tematy badawcze oraz propozycje bibliografii podmiotowej i przedmiotowej odnoszącej się do badanego problemu. Spotkania seminaryjne obejmą między innymi przypomnienie wybranych metodologii badawczych, wskazówki dotyczące korzystania z baz danych i baz bibliotecznych, omówienie kwestii redakcyjnych tekstu oraz ćwiczenia creative writing.

Ogólna tematyka prac:

 • porównawcze badania twórczości autorów polskich i czeskich;
 • badania krytyczne nad przekładem czeskich dzieł literackich na język polski oraz recepcją tekstów czeskich w Polsce i polskich w Czechach;
 • stereotypy narodowe i ich wpływ na kulturę i literaturę;
 • literaturoznawczy opis wybranych tematów/motywów pojawiających się w czeskiej twórczości XX i XXI wieku na szerszym tle historycznoliterackim;
 • wydarzenia historyczne i przełomy polityczne – ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową.

Po uzgodnieniu z promotorem, możliwy jest wybór innej tematyki pracy licencjackiej.

Semestr pierwszy poświęcony jest omówieniu głównych zagadnień metodologicznych, badawczych i redakcyjnych. Poszczególne spotkania dotyczą struktury pracy licencjackiej, specyfiki tekstu naukowego, problemu plagiatu i autoplagiatu, zagadnień własności intelektualnej, wskazówek odnośnie efektywnego poszukiwania informacji i źródeł, podstaw redakcji tekstu naukowego, korekty oraz autokorekty, sztuki argumentacji i wybranych metodologii literaturoznawczych. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest zaprezentowanie bibliografii oraz konspektu pracy i uczestniczenie w minimum jednej konsultacji poświęconej planowanej pracy.

Semestr drugi to przede wszystkim wystąpienia uczestników seminarium i dyskusja nad przesyłanymi przez nich fragmentami tekstów. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest co najmniej dwukrotne zaprezentowanie referatu, będącego częścią powstającej pracy licencjackiej, napisanie pracy licencjackiej w ciągu roku akademickiego oraz pozytywna ocena pracy.

 

PROF. UAM DR HAB. EWA SZPERLIK

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Podstawowym celem cyklu zajęć i konsultacji w ramach zajęć seminarium jest samodzielne napisanie rozprawy licencjackiej/magisterskiej na wybrany przez studenta i zaakceptowany przez promotora temat. Obszar badawczy stanowi współczesna i najnowsza literatura chorwacka/bośniacka/serbska. Nieodłącznym elementem spotkań jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem już istniejących opracowań i dobór odpowiedniej metodologii badań literaturoznawczych, także w ujęciu interdyscyplinarnym. Ponadto na doskonalenie umiejętności konstruowania pisemnej pracy dyplomowej składają się: formułowanie tez i wniosków, samodzielność interpretacji dzieła literackiego, rozumienie jego struktury, umiejętność osadzenia tekstu literackiego w odpowiednim kontekście (np. historycznym, kulturowym), dobór źródeł, poprawne sporządzanie przypisów i bibliografii, a także wymagany naukowy język rozprawy.

 • porównawcze badania twórczości autorów polskich i czeskich;
 • badania krytyczne nad przekładem czeskich dzieł literackich na język polski oraz recepcją tekstów czeskich w Polsce i polskich w Czechach;
 • stereotypy narodowe i ich wpływ na kulturę i literaturę;
 • literaturoznawczy opis wybranych tematów/motywów pojawiających się w czeskiej twórczości XX i XXI wieku na szerszym tle historycznoliterackim;
 • wydarzenia historyczne i przełomy polityczne – ich wpływ na czeską kulturę, literaturę, historię i tożsamość narodową.

Po uzgodnieniu z promotorem, możliwy jest wybór innej tematyki pracy licencjackiej.

Semestr pierwszy poświęcony jest omówieniu głównych zagadnień metodologicznych, badawczych i redakcyjnych. Poszczególne spotkania dotyczą struktury pracy licencjackiej, specyfiki tekstu naukowego, problemu plagiatu i autoplagiatu, zagadnień własności intelektualnej, wskazówek odnośnie efektywnego poszukiwania informacji i źródeł, podstaw redakcji tekstu naukowego, korekty oraz autokorekty, sztuki argumentacji i wybranych metodologii literaturoznawczych. Warunkiem zaliczenia pierwszego semestru jest zaprezentowanie bibliografii oraz konspektu pracy i uczestniczenie w minimum jednej konsultacji poświęconej planowanej pracy.

Semestr drugi to przede wszystkim wystąpienia uczestników seminarium i dyskusja nad przesyłanymi przez nich fragmentami tekstów. Warunkiem zaliczenia drugiego semestru jest co najmniej dwukrotne zaprezentowanie referatu, będącego częścią powstającej pracy licencjackiej, napisanie pracy licencjackiej w ciągu roku akademickiego oraz pozytywna ocena pracy.

DR LENKA NÉMETH-VÍTOVÁ

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

Założeniem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania pracy literaturoznawczej, opartej przede wszystkim na bazie wiedzy bohemistycznej. Na seminarium zapraszam szczególnie studentów zainteresowanych zainteresowanych czeską beletrystyką i eseistyką (jej analizą, odbiorem i recepcją w Polsce), mile widziane są również tematy porównawcze, szczególnie czesko-polskie.

Metody dydaktyczne: wykład informacyjny i konwersacyjny, metody ćwiczeniowo-praktyczne, dyskusja, analiza prezentowanych wypowiedzi i prezentacji, autoocena i ocena wzajemna przez studentów.

Metody i kryteria oceniania:

 • obecność na zajęciach;
 • aktywność w trakcie zajęć i wartość merytoryczna wypowiedzi w dyskusji;
 • systematyczne przygotowanie do napisania pracy dyplomowej przestrzegające zasady pracy naukowej, w szczególności praw autorskich (sformułowanie tematu pracy, wybór odpowiedniej metodologii, formułowanie hipotez badawczych, zebranie materiału badawczego, lektura literatury podmiotu i przedmiotu);
 • przedstawienie, zgodnie z ustalonym planem, kolejnych części pracy dyplomowej napisanych z przestrzeganiem zasad pracy naukowej, w szczególności praw autorskich, dyskusją nad poszczególnymi fragmentami i uwzględnienie przyjętych dla pracy licencjackiej zasad (przestrzeganie praw autorskich, właściwe budowanie kompozycji pracy, ujednolicenie formalnej strony itd.).

 

PROF. DR HAB. MARIOLA MIKOŁAJCZAK

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Problematyka badawcza tego seminarium obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu językoznawstwa południowosłowiańskiego (języki: bułgarski, serbski, chorwacki, macedoński) zarówno diachronicznego, jak i synchronicznego. Zakres badawczy powstających pod moim kierunkiem prac jest dość szeroki i obejmuje zarówno zagadnienia diachroniczne, jak i badania języków współczesnych (także porównawcze). Ważne miejsce zajmuje problematyka z zakresu historii języków – dotycząca zarówno przemian na przestrzeni ich wielowiekowych dziejów, ale także historii najnowszej, związanej z powstawaniem i konstytuowaniem się nowych standardów (zmiany w zakresie słownictwa, słowotwórstwa, składni, etc.). W ścisłym związku z tymi dociekaniami pozostają różnorodne zagadnienia z zakresu gramatyki porównawczej dwu i więcej języków słowiańskich. Równie ważne miejsce zajmują kwestie związane z onomastyką (jej różnorodnymi działami), także onomastyką literacką. Traktowanie języka jako środka komunikacji prowadzi też do badań nad uzusem, różnorakimi wariantami języków (dialekty, gwary, języki środowiskowe itp.) oraz dynamicznym rozwojem języka mediów, w tym mediów elektronicznych. Zapraszam również osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu lingwistyki kulturowej i międzykulturowej oraz tych, którzy pragną zgłębiać związki języka z folklorem i religią.

PROF. UAM DR HAB. MARZANNA KUCZYŃSKA

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE
Prowadzone przeze mnie badania naukowe, i problematyka seminaryjna, obejmują Słowiańszczyznę południową i wschodnią w zakresie literatury, kultury, religioznawstwa. W centrum stoi mediewistyka, zagadnienia dotyczące epoki średniowiecza, charakteryzującej się długim trwaniem (IX – pocz. XIXw.): literatura (np. hagiografia, apokryfika, legenda), kultura, duchowość, historia idei, tradycja Cyryla i Metodego (także jej późniejsze oddziaływanie). Drugie pole badawcze skupia się na ziemiach ruskich I Rzeczypospolitej (dzisiejsza Ukraina zachodnia, centralna, Białoruś) w wiekach XVI-XVIII, m.in. rękopis, druk, drukarstwo, ruchy kulturowe, kontakty międzykulturowe i międzyreligijne, polemika religijna. Obszar współczesny, ze względu na potrzeby dyplomantów, również jest brany pod uwagę: aspekty literackie, kulturowe, religijne. Problematyka związana z Unią Europejską. Seminaria mają zindywidualizowany charakter. Mile widziani są studenci o skonkretyzowanych zainteresowaniach.

PROF. DR HAB. MAGDALENA KOCH

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Seminarium zajmuje się historią literatury i kultury serbskiej, chorwackiej, bośniackiej i czarnogórskiej XIX, XX i XXI wieku. Zakres tematyczny prowadzonych prac dyplomowych obejmuje:

 • szerokie spektrum badań genderowych w literaturach i kulturach południowosłowiańskich (od XIX do XXI wieku),
 • badanie historii kobiet (herstorii) w literaturze i kulturze,
 • badania diachroniczne oraz synchroniczne z zakresu serbskiego, chorwackiego i bośniackiego eseju (włączając w to esej feministyczny),
 • badania nad współczesnym dramatem i teatrem w Serbii, Chorwacji, Bośni i Hercegowinie oraz w Czarnogórze,
 • zjawiska transkulturowości w krajach postjugosłowiańskich,
 • studia żydowskie (sefardyjskie i aszkenazyjskie) na Bałkanach.

PROF. UAM DR HAB. GALIA SIMEONOVA-KONACH, DSC.

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Opieka promotorska nad pracami licencjackimi/magisterskimi; pomoc w wyborze obszaru badań oraz tematu pracy magisterskiej/licencjackiej (z uwzględnieniem zainteresowań Studentki/Studenta); pomoc w wyborze literatury przedmiotu oraz metodologii i jej zastosowaniu. Seminarium uwzględnia różnorodne zagadnienia z zakresu współczesnego literaturoznawstwa bułgarskiego i południowosłowiańskiego oraz wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej i historycznej.

Zakres badawczy: Literatura, kultura bułgarska  oraz południowosłowiańskie  (szczególnie modernizm, awangarda, neoawangarda (lata 60-70. XX wieku), postmodernizm); pisarstwo kobiece; Byzantine Commonwealth; materialne i niematerialne dziedzictwo starożytnej Tracji, Antyku, Średniowiecza (na terytorium R Bułgarii w aspekcie kultury współczesnej); tożsamość kulturowa; socjologia literatury i kultury; dyplomacja kulturowa; współczesne massmedia na obszarze bałkańskim (po zmianach ustrojowych); translatoryka oraz recepcja przekładów.

DR MAGDALENA BAER

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

Zainteresowania naukowe dla piszących prace licencjackie:

 • przyroda w językach i kulturach słowiańskich,
 • gramatyka współczesnego języka chorwackiego,
 • odmiany funkcjonalne chorwackiego języka standardowego – styl administracyjny, potoczny, literacki,
 • historia chorwackiego i serbskiego języka literackiego,
 • dialekty chorwackie w aspekcie diachronicznym i synchronicznym,
 • lingwistyka korpusowa,
 • chorwacka i serbska leksykologia i leksykografia,
 • frazeologia,
 • kulturowe aspekty niepełnosprawności w krajach słowiańskich.

DR ANA SAMARDŽIĆ

JĘZYKOZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE

Seminarium poświęcone będzie zagadnieniom z językoznawstwa południowosłowiańskiego, przede wszystkim z serbskiego i chorwackiego. Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia z językoznawstwa południowosłowiańskiego w perspektywie synchronicznej (leksykologia, frazeologia, składnia i semantyka). Ważne miejsce zajmuje też językoznawstwo konfrontatywne. Istotnym elementem spotkań jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem badań i dobór odpowiedniej metodologii badań językoznawczych. W trakcie zajęć przedstawione będą formalne wymogi pracy licencjackiej.

DR EMILIAN PRAŁAT

LITERATUROZNAWCZE SEMINARIUM LICENCJACKIE
Opieka promotorska nad pracami licencjackimi, podejmującymi problematykę z zakresu:
 • sztuka Słowiańszczyzny Południowej,
 • relacje intermedialne,
 • pogranicza kulturowe,
 • ikonografia,
 • prasa XIX-wieczna,
 • polsko-chorwackie stosunki kulturalno-polityczne,
 • Bizancjum i Słowianie,
 • mecenat artystyczny,
 • słowiańska popkultura,
 • Słowiańszczyzna i obraz[y],
 • muzyka i Słowiańszczyzna,
 • dziedzictwo kulturowe, turystyka,
 • religia, wierzenia.