Sylwetki Absolwentów poszczególnych kierunków

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

STUDIA
SERBISTYCZNE I KROATYSTYCZNE

Założeniem studiów I stopnia na kierunku filologia serbska i chorwacka jest, aby absolwent posiadał podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze Serbii, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Bośni i Hercegowiny oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej (przede wszystkim w ośrodkach kultury, ośrodkach informacji turystycznej, w szkole i w mediach po uprzednim uzupełnieniu wykształcenia wymaganego do wykonywania tego zawodu), a także posiada interdyscyplinarne kompetencje pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnorodnych dziedzinach nauki i życia społecznego (kompetencja międzykulturowa i komunikacyjna). Z tego względu powinien on umieć gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje o krajach specjalizacji. Studenci zapoznają się ponadto ze specyfiką krajów sąsiednich, ich przeszłością, cywilizacją, kulturą i literaturą, co oferuje orientację w szerszym kontekście południowosłowiańskim i bałkańskim.

Program studiów jest nastawiony na to, aby absolwent opanował język serbski i chorwacki na poziomie biegłości B2 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) oraz umiał posługiwać się językiem specjalistycznym na poziomie podstawowym. Celem studiów jest także to, aby absolwent zapoznał się z drugim językiem obcym na poziomie podstawowym oraz opanował go na poziomie biegłości B2.

Program studiów posiada taki charakter, że – poza koniecznym kanonem wiedzy uniwersyteckiej – umożliwia, po wybraniu jednej z trzech proponowanych specjalizacji (przekładu funkcjonalnego, turystyki kulturowej bądź komunikacji kulturowej) zdobycie nowoczesnej, szerokiej wiedzy o kraju studiów niezbędnej dla dziennikarzy, pracowników misji i organizacji międzynarodowych, placówek dyplomatycznych, biur turystycznych oraz szerokich rzesz osób zainteresowanych krajami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej. Program studiów filologii serbskiej nie uwzględnia specjalizacji nauczycielskiej.

Nabyte umiejętności powinny umożliwić absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

STUDIA
BOHEMISTYCZNE

Absolwent studiów posiada ogólne wykształcenie humanistyczne i podstawową wiedzę w zakresie filologii czeskiej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy literackie, językowe i kulturowe przeszłości i współczesności. Zna język czeski na poziomie B2, a także język obcy (zachodni) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Potrafi samodzielnie gromadzić i przetwarzać informacje, poszerzać swoją wiedzę oraz rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, samorządu lokalnego, w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych oraz szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

BAŁKANISTYKA

Absolwent unikatowego kierunku bałkanistyka posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości dwóch języków regionu, z grona języków słowiańskich, jednego spośród języków: bułgarskiego/macedońskiego/serbskiego (poziom sprawności językowej B1) oraz z niesłowiańskich, jednego spośród języków: albańskiego/greckiego/rumuńskiego/tureckiego (poziom sprawności językowej B1). Poza dwoma językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (język konferencyjny). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich. Zdobyta wiedza obejmuje konfesyjny wymiar bałkańskiej przestrzeni kulturowej oraz relacje między islamem, prawosławiem i katolicyzmem.

Realizowane przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, historii oraz etnologii i antropologii Bałkanów umożliwiają studentowi uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu bałkańskiej przestrzeni kulturowej i społecznej. Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu. Absolwent bałkanistyki będzie posiadał przygotowanie do prowadzenia działalności analitycznej. Będzie miał kompetencje pozwalające na kontynuowanie wykształcenia na III stopniu studiów na kierunkach o profilu filologicznym, etnologicznym, antropologicznym bądź historycznym, zgodnie z zasadami określonymi przez uczelnię przyjmującą.

 

STUDIA II STOPNIA

GEOSLAWISTYKA

Absolwent/ka kierunku geoslawistyka będzie posiadać wszechstronne wykształcenie literaturoznawcze, a także wiedzę z zakresu dialogu międzykulturowego, historii i języków krajów zachodnio- i południowosłowiańskich. Zdobyte kompetencje obejmują m.in. wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego w ujęciu konfrontatywnym oraz studiów geokulturowych i transkulturowych. W zależności od wybranej specjalności, absolwent/ka geoslawistyki nabywa także szereg niezbędnych i pożądanych na rynku pracy kompetencji językowych i kulturowych oraz translatologiczno-edytorskich lub medialno-dyplomatycznych. Absolwent/ka posiada praktyczną znajomość jednego języka wybranego regionu (ścieżka zachodniosłowiańska lub południowosłowiańska) na poziomie B2+ oraz drugiego języka wybranego regionu na poziomie A2+. Poza językami kierunkowymi, absolwent/tka posiada znajomość języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2+, w szczególności w zakresie języka specjalistycznego. Realizowane przedmioty z zakresu praktycznej nauki języka, literatury, historii i kultury umożliwiają studentowi/ce uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu słowiańskiej przestrzeni kulturowej i społecznej. Osoba, która kończy geoslawistykę, w ścisłym związku z wybraną specjalnością, posiada kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz literackich, językowych i kulturowych oraz znajomość warsztatu niezbędnego w pracy tłumacza pisemnego (przekład literacki, przekład specjalistyczny), ustnego (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, towarzyszące, a vista) i w placówkach wydawniczych lub w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, dyplomatycznych, oświatowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.