Praktyki studenckie

Oferty możliwych praktyk

Akademicki opiekun praktyk – prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak (wojj@amu.edu.pl)

Opiekunowie specjalizacji na stopniach studiów:
turystyczno-kulturowej – prof. UAM dr hab. Agata Firlej (afirlej@amu.edu.pl)
translatorskiej – prof. UAM dr hab. Ewa Szperlik (ewaszper@amu.edu.pl)

Student przedkłada do akceptacji opiekunowi specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk w dwóch egzemplarzach program praktyk (druk 1_Program praktyk).

Student przedkłada do podpisu Dziekana (przesyła do Biura Obsługi Studenta), podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy (druk 2_Porozumienie w sprawie organizacji praktyk). W przypadku gdy praktyka odbywa się w jednostce UAM, student w miejsce porozumienie składa (opiekunowi specjalizacji, a następnie akademickiemu opiekunowi praktyk) Informację o praktyce w jednostce UAM (druk 7_Praktyka w jednostce UAM).

Student może się ubiegać o zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej/wolontariatu/stażu na poczet praktyk. W tej sytuacji przedkłada do akceptacji obszernie uzasadniony wniosek (druk 8_Wniosek_o_zaliczenie_praktyk_praca zawodowa_wolontariat_działalność_gospodarcza) oraz zaświadczenie o zatrudnieniu (druk 9_Zaświadczenie o zatrudnieniu).

Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki student przedkłada pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, a wypełnione i podpisane oświadczenie o ubezpieczeniu (druk 3_Oświadczenie_o_ubezpieczeniu) – akademickiemu opiekunowi praktyk.

Z jednym egzemplarzem porozumienia student udaje się na praktyki, podczas których wypełnia dziennik praktyk (druk 4_Dzienniczek_praktyk).

Po zakończeniu praktyk wypełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie (druk 5_Zaświadczenie_o_odbyciu praktyki), a także potwierdzenie zaliczenia praktyki (druk 6_Potwierdzenie praktyki_do_suplementu) oraz obszerne sprawozdanie z praktyk student przedkłada akademickiemu opiekunowi praktyk, który wystawia ocenę z praktyk i wpisuje ją do systemu USOS.

Potwierdzenie zaliczenia praktyk student dostarcza pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.

www.wfpik.amu.edu.pl

Dokumenty w języku angielskim potrzebne do odbycia praktyk poza Polską:
druk 4_Zaświadczenie_o_odbyciu_praktyk_eng
druk 2_Porozumienie_w_sprawie_organizacji_praktyk_eng
druk 8_Zaświadczenie_o_zatrudnieniu_eng

Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

 • Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
 • Student studiów pierwszego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej, słowiańsko-polskiej oraz bałkanistyki i studiów południowosłowiańskich zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 100 godzin).
 • Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację, musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
 • Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
 • Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
 • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
 • Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
 • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
 • Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.
 • Na podstawie Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – pierwszego i drugiego stopnia ustala się co następuje.

 • Akademickim opiekunem praktyk w Instytucie Filologii Słowiańskiej jest nauczyciel akademicki wyznaczony przez Dyrektora Instytutu.
 • Student studiów drugiego stopnia filologii bułgarskiej, serbskiej, chorwackiej, czeskiej oraz bałkanistyki zobowiązany jest, w ramach wybranej specjalizacji, do odbycia, w ciągu całego okresu studiów, praktyk zawodowych w wymiarze nie mniejszym niż cztery tygodnie (nie mniej niż 80 godzin).
 • Student, który wybrał więcej niż jedną specjalizację musi odbyć praktyki w ustalonym w niniejszym Regulaminie wymiarze, w ramach każdej z nich.
 • Student może wybrać pracodawcę/pracodawców pragnącego/pragnących przyjąć go na praktykę spośród ofert zaproponowanych przez Instytut Filologii Słowiańskiej lub znaleźć miejsce praktyk samodzielnie. Możliwe jest również odbycie praktyk zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus.
 • Student, przed przystąpieniem do praktyk, musi przedłożyć do akceptacji opiekunowi wybranej przez siebie specjalizacji i akademickiemu opiekunowi praktyk opracowany na podstawie odpowiedniego sylabusa obszerny program praktyk (w dwóch egzemplarzach) uzasadniający związek planowanych praktyk ze specyfiką specjalizacji, a także przedłożyć do podpisu Dziekana (pozostawić w sekretariacie IFS) dwa egzemplarze porozumienia z zakładem pracy.
 • Zaakceptowany program praktyk oraz porozumienie podpisane przez Dziekana i przedstawiciela zakładu, w którym będą się odbywały praktyki, a także wypełnione i podpisane oświadczenie o zawarciu ubezpieczenia oraz skierowanie na praktykę zawodową student musi przedłożyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk, który podpisuje skierowanie.
 • Egzemplarz porozumienia oraz skierowanie student przedkłada pracodawcy, u którego odbywa praktykę, podczas której zobowiązany jest wypełnić dziennik praktyk. Po zakończeniu praktyk uzupełniony dziennik praktyk oraz wypełnione przez opiekuna praktyk w zakładzie pracy zaświadczenie, a także potwierdzenie zaliczenia praktyki student zobowiązany jest przedłożyć akademickiemu opiekunowi praktyk, który na podstawie oceny uzyskanej od opiekuna praktyki w zakładzie pracy oraz wyniku weryfikacji poprawności dostarczonych dokumentów, w tym skonfrontowania karty praktyk z planem praktyk wystawi ocenę i wpisze ją do systemu USOS.
 • Potwierdzenie zaliczenia praktyk student zobowiązany jest dostarczyć pełnomocnikowi Dziekana ds. praktyk.
 • Pozostałe kwestie reguluje Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu.