Fakultety

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą zajęć fakultatywnych
w roku akademickim 2023/2024

Na styku języka, kultury i literatury. Komunikacyjne i onomastyczne aspekty językoznawstwa

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: IFS WFPiK / Katedra slovenského jazyka a komunikácie; Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
NAZWA PRZEDMIOTU: Na styku języka, kultury i literatury. Komunikacyjne i onomastyczne aspekty językoznawstwa
NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Dr. h. c. prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.
ROK I POZIOM STUDIÓW: wszystkie poziomy
FORMA ZALICZENIA: rozmowa z prowadzącym o odbytych zajęciach plus obecność
GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa, godz. 13.30-15.00, zajęcia będą się odbywały w sali 281 w formie online
LICZBA GODZIN: 30 h
LICZBA ECTS: 3
Zajęcia odbędą się w formie online, językiem przedmiotu będzie język słowacki, prowadzący rozumie język polski oraz czeski. Zajęcia będą skoncentrowane na problematyce komunikacji kryzysowej (rozmowy z poszkodowanymi w katastrofach, rozmowy z prasą, policją etc.), komunikacji językowej ,manipulacji i perswazji w języku oraz onomastyce i teoriach onomastycznych i nazwach literackich – wybór spośród wskazanych obszarów zostanie dokonany w porozumieniu ze studentami.

Language and
Culture Clash

JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej WFPiK
NAZWA PRZEDMIOTU: Language and Culture Clash
NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Danko Šipka
ROK I POZIOM STUDIÓW: studia I i II stopnia
FORMA ZALICZENIA: students will complete the course by participating in the following activities and completing the following projects.
GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 17.00-18.30, zajęcia on-line

 • Project 1 (assesses learning outcome 2) – 15 points
 • Project 2 (assesses learning outcome 4) – 15 points
 • Project 3 (assesses learning outcome 7) – 15 points
 • Project 4 (assesses learning outcome 9) – 15 points Educational platform activities
 • Quiz 1 (assesses learning outcome 3) – 5 points
 • Quiz 2 (assesses learning outcome 5) – 5 points
 • Quiz 3 (assesses learning outcome 10) – 5 points
 • Discussion session 1 (assesses learning outcome 1) – 5 points
 • Discussion session 2 (assesses learning outcome 6) – 5 points
 • Discussion session 3 (assesses learning outcome 8) – 5 points
 • Digital portfolio (assesses learning outcome 1-10) – 10 points
 • Students should complete all projects by the submission deadline. All projects submitted on the course platform. All activities should be completed on the course platform on or before submission deadline.

  LICZBA GODZIN: 60 h
  LICZBA ECTS: 6
  This course does not require any previous knowledge of a foreign language or culture. Students will complete course projects using the material of their cultures of interest (the language they are taking interest in, including English and Polish). This course focuses on the following topics in linguistics and cross-cultural communication: cultural norms, cultural conceptualizations, cultural scripts (as linguistic concepts), equivalence, linguistic communication failures. While emphasizing hands-on analysis, this course will also familiarize its participants with the basic concepts in the fields of cross-cultural linguistics and cross-cultural psychology.

  Subiektywna historia
  kina bułgarskiego

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Subiektywna historia kina bułgarskiego
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak
  ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 18.45-21.45, Collegium Maius s. 014, pierwsze zajęcia 7 marca, zajęcia odbywają się w marcu i kwietniu
  LICZBA GODZIN: 60 h
  (semestr zimowy – 30, semestr letni – 30)

  LICZBA ECTS: 4

  Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z historią bułgarskiej kinematografii od końca lat pięćdziesiątych XX wieku do współczesności. Prezentowane podczas zajęć filmy pozwalają ukazać najważniejsze momenty w rozwoju kina bułgarskiego, charakterystyczne zjawiska i motywy, podkreślające specyfikę kulturowo-polityczną regionu, a także ilustrujące związki kina bułgarskiego z filmem europejskim i światowym.

  Prawosławie –
  doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej NAZWA PRZEDMIOTU: Prawosławie – doktryna, kultura, relacje międzywyznaniowe
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Marzanna Kuczyńska
  ROK I POZIOM STUDIÓW:
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie ustne
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa 18.45-20.15, Collegium Maius, sala 82
  LICZBA GODZIN: 30 h
  LICZBA ECTS: 2
  Przedmiot jest zwięzłym wprowadzeniem do historii i charakterystyki prawosławia od początku do współczesności. Prezentuje definicje oraz znaczenia pojęcia „prawosławie”, krótki rys historyczny oraz teologiczny, kalendarze, ważne święta (12), tradycje kulturowe (języki, alfabety), kontakty wewnątrzprawosławne i międzywyznaniowe. Wśród głównych celów, oprócz systematyzacji wiedzy, znajduje się uświadomienie, że nie istnieje „jedno” prawosławie, które można utożsamiać z jakimkolwiek Kościołem lokalnym. Przy zasadniczej wspólnocie credo czy sakramentologii, jest to zjawisko zróżnicowane historycznie, geograficznie, kulturowo i obyczajowo. Poszczególne Kościoły mogą być wspólnotami ogólnopaństwowymi lub mniejszościowymi (Polska, Czechy, Słowacja, Chorwacja, Francja, Anglia, Niemcy, USA i in.). Posiadać status samodzielności (autokefalia), podległości lub samodzielności niekanonicznej (np. Macedonia). Żyć w porozumieniu (np. Rosja-Serbia) lub w konflikcie (np. obecnie Grecja, Ukraina, Rosja). Utrzymywać różne stosunki z władzą polityczną (tzw. symfonia lub rozdział). Zawiązywać zróżnicowane relacje z Kościołami innych wyznań (katolicyzm, protestantyzm, unia) – w tym tzw. „grzech ekumenizmu”. Wykład kierowany jest zarówno do osób, które chciałyby zapoznać się z podstawową problematyką prawosławia, jak i pogłębić posiadaną wiedzę.

  Numizmatycznie o polityce, literaturze i sztuce

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Numizmatycznie o polityce, literaturze i sztuce
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak
  ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: środa 17.00-20.00, Collegium Maius, sala 285, pierwsze zajęcia 8 marca, zajęcia odbywają się w marcu i kwietniu
  LICZBA GODZIN: 30 h (semestr letni)
  LICZBA ECTS: 2
  Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi numizmatyki oraz ukształtowanie wiedzy dotyczącej formujących się na przestrzeni wieków mechanizmów kreowania przez państwo (władcę) pamięci zbiorowej i kulturowej za pomocą emitowanych walorów numizmatycznych ukazywanych jako medium komunikacji pomiędzy emitentem a społeczeństwem.

  Akademia przekładu

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Akademia przekładu NAZWISKO PROWADZĄCEGO: Prof. UAM, dr hab. Galia Simeonova-Konach
  ROK I POZIOM STUDIÓW: bez ograniczeń (od drugiego roku studiów licencjackich)
  FORMA ZALICZENIA: praca zaliczeniowa (przekład wybranego tekstu z języka specjalizacji na język polski)
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 15.15-16.45, Collegium Maius, sala 015
  LICZBA GODZIN: 30 h
  LICZBA ECTS: 2
  Celem zajęć fakultatywnych jest dalsze pogłębianie wiedzy na temat sztuki przekładu w perspektywie studiów kulturowych i współczesnych kontekstów pracy tłumacza. W szczególności akcent będzie położony na przekład literatur słowiańskich, na historię i krytyczny ogląd przekładoznawstwa literatury pięknej. Część zajęć będzie poświęcona problematyce polskich przekładów literatur południowosłowiańskich (też w Internecie). Zdobyte umiejętności pomogą studentom pogłębić wiedzę w dziedzinie translatoryki.

  Archiwum zajęć fakultatywnych:

  Dyskurs publiczny a współczena komunikacja polityczna w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji oraz Serbii

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Javni diskursi i savremena politička komunikacija u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji / Dyskurs publiczny a współczesna komunikacja polityczna w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji oraz Serbii
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Joanna Rękas
  ROK I POZIOM STUDIÓW: wymagana znajomość języka serbskiego/ chorwackiego/ bośniackiego/ czarnogórskiego na poziomie min. B1
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 18.00-19.30, sala 81 (zajęcia rozpoczynają się 24 lutego)
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 4
  Radionica je upućena svim studentima i studentkinjama koji govore srbski/hrvatski/bosanski/crnogorski jezik na nivou min. B1 i žele vežbati brze jezičke reakcije vezane za aktuelne političke diskurse u zemljama bivše Jugoslavije (osim Slovenije i Makedonije). Za svaku radionicu učesnici i učesnice čitaju tekstove objavljene prethodne nedelje u određenoj zemlji i pripremaju kratako izlaganje. Nakon toga cela grupa vodi brz i aktivan razgovor vezan za sve tekstove, tj. trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Na taj način ostvariće se dva osnovna cilja radionice: aktivno vežbanje jezika i upoznavanje aktuelne političke situacije u navedenim zemljama.

  Literatura powszechna

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Literatura powszechna
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna Skibska
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: czwartek 9.45-11.15, sala 283
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 3
  Wykład ma zorientować słuchaczy w przebiegu rozwoju literatur europejskich w XX i XXI wieku w ich wzajemnym oświetleniu i powiązaniu. Wykład i powiązane z nim konwersatorium w sem. letnim ( w praktyce wykłady będą łączone z formami konwersatoryjnymi, aby nie rozdzielać zbytnio jednego od drugiego) winny dać studentowi podstawę refleksji teoretycznej, jak i umiejętność kształtowania analizy, konstruowania pytań itp. Student po zakończeniu kursu winien umieć kojarzyć określone fenomeny literatur narodowych, rozróżniać metody postępowania analitycznego, znać efekty poznawcze poszczególnych metod postępowania.

  Podstawy brajla

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Magdalena Baer
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Zajęcia fakultatywne dla wszystkich chętnych studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej.
  FORMA ZALICZENIA: Obecność na ćwiczeniach, możliwość maksymalnie 2 nieobecności, zaliczenie ustne i pisemne sprawdzające umiejętność czytania i pisania alfabetem Braille’a.
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: semestr letni, rok akademicki 2021/2022
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 2
  Zajęcia obejmują podstawowy kurs nauki pisma punktowego dla niewidomych. Przedstawienie zasad zapisu i odczytu pisma punktowego. Prezentacja metod nauczania alfabetu Braille’a – liter znaków interpunkcyjnych, najważniejszych znaków specjalnych oraz liczb i niektórych znaków matematycznych. Obsługa podstawowych urządzeń brajlowskich. Pisanie i odczytywanie zdań oraz krótkich tekstów poetyckich i prozatorskich. Na zajęciach zostaną zaprezentowane różnorakie sposoby wykorzystania pisma punktowego w życiu codziennym przez osoby niewidome, ma to na celu przybliżenie słuchaczom środowiska osób z dysfunkcją narządu wzroku.

  Praskie Koło Lingwistyczne jako kulturowo-naukowy fenomen swoich czasów i jako fenomen historii lingwistyki

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Pražský lingvistický kroužek jako kulturně-vědecký fenomén své doby a jako fenomén dějin jazykovědy / Praskie Koło Lingwistyczne jako kulturowo-naukowy fenomen swoich czasów i jako fenomen historii lingwistyki
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr Jiří Januška
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Grupa docelowa: studenci bohemistyki/slawistyki; Język prowadzenia: czeski
  FORMA ZALICZENIA:
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: wtorek 17.00-18.30, zajęcia online na platformie MS Teams
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 3
  Předmět monograficky představí slavný Pražský lingvistický kroužek jakožto kulturně-vědecký fenomén meziválečného a poválečného Československa a jakožto fenomén dějin jazykovědy, jenž této disciplíně přinesl mnohé inovace. Cílem předmětu je umožnit studentům nahlédnout do živého myšlenkového světa pražské strukturalistické školy v jejím dobovém – kulturním i lingvistickém – kontextu. Umožnit jim seznámit se s avantgardním nábojem tohoto hnutí, s jeho hlavními tématy, koncepty a ideami a také s jeho nejdůležitějšími postavami.

  Literatura w perspektywie intermedialnej

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Česká kulturní tradice v intermediální perspektivě: démoni, divé i laskavé ženy / Literatura w perspektywie intermedialnej
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. Alice Jedličková
  ROK I POZIOM STUDIÓW: studia bohemistyczne I i II stopnia oraz zainteresowani studenci WFPiK, wymagana znajomość języka czeskiego
  FORMA ZALICZENIA: prezentacja przygotowana przez studentów
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: poniedziałek 9.00-11.15, zajęcia online na platformie MS Teams, kurs obejmuje 10 spotkań i kończy się w maju
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 4
  Zajęcia poświęcone zostaną intermedialnym badaniom kultury współczesnej. Wiedza teoretyczna obejmująca założenia poszczególnych wariantów tych badań służyć będzie analizom konkretnych zjawisk z kultury czeskiej i na tym przykładzie prezentować, w jaki sposób kultura ta, charakteryzująca się wysokim stopniem multimedialności, konstruuje i definiuje siebie samą za pośrednictwem swych wytworów, zacierając jednocześnie granice między obiegiem elitarnym i popularnym. Dzięki takiemu ujęciu, respektującym zarówno płaszczyznę synchroniczną, jak i diachroniczną procesów intermedializacji kultury, studenci zyskają umiejętność komparatystycznego interpretowania fenomenów medialnych, literackich i artystycznych.

  Wprowadzenie do islamu

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Wprowadzenie do islamu
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. dr hab. Zdzisław Pentek
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 12:00-14:30, s. 285 (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 45
  LICZBA ECTS: 3
  Celem przedmiotu jest kształtowanie wiedzy dotyczącej elementów religii muzułmańskiej i historii wczesnego islamu oraz zapoznanie słuchaczy z dogmatyką i zasadami wiary muzułmańskiej. Omówione zostaną:

 • czynniki, które mogły wpłynąć na pojawienie się islamu na Półwyspie Arabskim;
 • wierzenia przedislamskie i ich wpływ na kształt islamu;
 • życie Proroka Muhammada i kształtowanie się nowej religii;
 • znaczenie Koranu jako czynnika wpływającego na świadomość muzułmanów;
 • zróżnicowanie wewnątrz religii islamskiej, sekty;
 • rytuały i przepisy religii islamskiej.
 • Wstęp do prawosławia

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do prawosławia
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Izabela Lis-Wielgosz
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 13:30-15:45, s. 014 (Coll. Maius) OFERTA WYDZIAŁOWA
  LICZBA GODZIN: 30 godz. (wykład)
  + 15 godz.(konwersatorium)
  LICZBA ECTS: 3
  Kurs wykładowo-konwersatoryjny pt. Wstęp do prawosławia ma na celu przybliżenie wiedzy na temat kultury duchowej, tradycji kulturowych i twórczości prawosławnych wspólnot (zwłaszcza południowosłowiańskiej) na przestrzeni dziejów. Zajęcia koncentrują się wokół najważniejszych zagadnień związanych z szeroko pojętą wschodniochrześcijańską duchowością, kulturą, literaturą i sztuką; dotyczą m.in. kwestii teologiczno-dogmatycznych, eklezjalnych, instytucjonalnych, liturgicznych, hagiologicznych, ikonograficznych i piśmienniczych (liturgiczno-literackich). Założeniem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat rozwoju chrześcijaństwa (w jego wschodnim wariancie), historii Cerkwi prawosławnej (zwłaszcza poszczególnych Cerkwi słowiańskich), uniwersalnych i lokalnych – wspólnych dla obszaru chrześcijaństwa i charakterystycznych dla prawosławia tradycji (liturgicznej, teologicznej, anachoretycznej, monastycznej, hesychastycznej, ikonograficznej i in.); a także nabycie umiejętności definiowania kultur kręgu Slaviae Orthodoxae (struktury, modelu, paradygmatu kulturowego) oraz kompetencji rozumienia fenomenu literatury cerkiewnosłowiańskiej (obszaru południowosłowiańskiego – piśmiennictwa starobułgarskiego, staromacedońskiego i staroserbskiego).

  Spotkania z 
  Bohumilem Hrabalem

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Spotkania z Bohumilem Hrabalem
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna M. Skibska
  ROK I POZIOM STUDIÓW: bohemistyka – studia licencjackie
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 11:30-13:00, s. 283 (Coll. Maius) OFERTA WYDZIAŁOWA
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 2
  Ideą fakultetu jest seria niezobowiązujących spotkań z nieoczywistymi i nadal fascynującymi światami, które w swojej, często quasi-autobiograficznej twórczości projektuje Bohumil Hrabal. Światy te stanowią osobliwy przeplot tematów przestrzennych, kulturowych (z naciskiem na dystynktywne dla czeskiego pejzażu elementy obyczajowości piwno-barowej), historycznych, egzystencjalnych etc.: wszystkie te warstwy podszyte są przy tym doświadczeniami, postaciami i wydarzeniami wywiedzionymi z życia samego pisarza, który je w znakomity stylistycznie i niepowtarzalny sposób wprowadza w ramy osobliwych fikcji. O ich niezwykłości decyduje nie tylko szczególny koloryt deskrypcji, korzystających z ekspresjonistycznej z ducha umiejętności łączenia rożnych estetyk, ale również pełne nostalgicznego dystansu nastawienie na ekspozycję jednostkowego przeżywania stanów w optyce ludzkiej egzystencji elementarnych, śmiechu i smutku, euforii i rozpaczy, życia i śmierci. Pisarstwo Hrabala – to także możliwość obcowania z czeską wersją realizmu magicznego, który staje się swego rodzaju mechanizmem obronnym w obliczu okrucieństwa historii i wszelkich niedoskonałości świata, w tym również ludzkich ułomności, o których pisarz opowiada przez pryzmat charakterystycznej dla niego groteski. Spotkania z niezwykłym idiomem czeskiego pisarza mają na celu odsłonięcie i przestudiowanie takich tematycznych i formalnych kręgów, jak:

 • Konteksty autobiograficzne i wybór kaskaderskiej strategii tzw. „życiopisania”
 • Tematy przestrzenne (z arkadyjskim Nymburkiem i magiczną Pragą na czele) w świetle literackiej geopoetyki
 • Demony historii (niemiecka okupacja, życie w komunistycznej Czechosłowacji)
 • Liryczno-groteskowe osobliwości stylu: w stronę narracji uważnej, czułej, ale i tragicznej
 • Hrabalowski realizm magiczny podszyty sensualną wizyjnością – intersemiotyczny romans ze sztuką filmową
 • Teoria literatury z elementami badań literackich

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Teoria literatury z elementami badań literackich
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: dr hab. Anna Skibska
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 13:30-15:00, s. 284 (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 3
  OPIS PRZEDMIOTU: Wykład ten, zgodnie z życzeniem dyrekcji IS UAM, poświęcony będzie prezentacji rozmaitych problemów teoretycznych, jakie wiążą się ze współczesną postacią komparatystyki. Nie będzie to zatem refleksja o wybranych zagadnieniach teoretycznych „w ogóle”, lecz ze względu na specyficzne problemy, ujęcia, rozpoznania i dyskusje, jakie toczą się w obrębie współczesnej komparatystyki.

  Wstęp do komparatystyki literackiej

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do komparatystyki literackiej
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: prof. UAM dr hab. Dobrochna Dabert
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 15:15-16:45, s. 82, (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 4
  Przedmiotem kursu jest przybliżenie najważniejszych problemów teoretycznych oraz metodologicznych związanych z komparatystyką literacką (kulturową). Do kluczowych kwestii omawianych na zajęciach należeć będą: historia dziedziny, próba jej zdefiniowania, dylematy i kontrowersje, jakie nasuwa, praktyka komparatystyczna, tj. kształcenie umiejętności analizy tekstów literackich pozostających w relacji z innymi dyskursami sztuki i komunikacji. Wykładom będzie towarzyszyła refleksja nad zasadnością uprawiania literaturoznawstwa porównawczego w kontekście przemian zachodzących we współczesnej kulturze, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, a także pytanie o zasadność i celowość podejmowania badań komparatystycznych przez humanistę (filologa) w dobie globalizacji. Na przykładzie analiz porównawczych różnorodnych tekstów kultury zaprezentowane zostaną konkretne elementarne zagadnienia komparatystyki: intertekstualność, interdyscyplinarność, wpływologia, itp.

  Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Człowiek średniowieczny w dawnych zabytkach literacko-prawnych
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Martyna Bąk-Ziółkowska
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, wtorek 18:00-19:30, s. 283 (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 2
  Dawane zabytki literacko – prawne odegrały istotną rolę w procesie rozwojowym sztuki oraz literatury w Chorwacji. Instytucje występujące na kartach dawnych zabytków prawnych pełniły rolę rolę kulturo- i społecznotwórczą. Dawne statuty chorwackie były nośnikami nie tylko chorwackiej, ale też południowosłowiańskiej tradycji prawnej i piśmienniczej (literackiej), stanowiły źródło poznania historii i kultury oraz społeczności mikro i makro regionu, w tym także (a może przede wszystkim) człowieka średniowiecznego. Celem zajęć jest refleksja i pogłębienie wiedzy na temat człowieka średniowiecznego, jego wyobrażeń o świecie, marzeń, lękach czy też nadziejach. Podczas zajęć zostaną omówione najważniejsze zabytki literacko-prawne. Przedstawione zostaną motywy, figury, idee w nich występujące, które składają się na wyobraźnię człowieka średniowiecznego.

  Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęciu gender, queer i masculinity studies

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: Czytanie (z) kobiet, czytanie (z) mężczyzn. Współczesna literatura chorwacka w ujęcie gender, queer i masculinity studies
  NAZWISKO PROWADZĄCEGO: mgr Natalia Łozińska
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, piątek 9.45-11.15, s. 283 (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 15
  LICZBA ECTS:
  Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze współczesną literaturą chorwacką w ujęciu gender, queer i masculinity studies. Uwaga zostanie poświęcona następującym współczesnym autorom: Renato Baretić, Ludwig Bauer, Ivica Ivanišević, Ivan Jozić, Marinko Koščec, Zoran Malkoč, Dino Pešut, Sven Popović, Borivoj Radaković oraz autorkom: Suzana Matić, Olja Savičević Ivančević, Korana Serdarević i Marina Šur Puhlovski. Kluczowe dla analiz terminy kobiecość i męskości („nowa kobieta”, „nowy mężczyna”) a także cielesność, seksualność i in. stosowane będą zgodnie z ich rozumieniem prezentowanym w najnowszych badaniach genderowych i maskulinistycznych. Słuchacze zapoznani zostaną między innymi z pojęciami biopolityki, homospołeczności, projektów tożsamościowych, immunizacji. Twórczość wymienionych prozaików bogata jest w odniesienia popkulturowe i liczne nawiązania intertekstualne, co pozwoli także na zaprezentowanie słuchaczom szerokiego przekroju dorobku kulturowego współczesnej Chorwacji.

  Literatura turecka

  JEDNOSTKA OFERUJĄCA PRZEDMIOT: Instytut Filologii Słowiańskiej
  NAZWA PRZEDMIOTU: dr Osman F. Baş
  ROK I POZIOM STUDIÓW: Bez ograniczeń
  FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z notą
  GODZINY I MIEJSCE ODBYWANIA ZAJĘĆ: s. zimowy, czwartek 15:15-16:45, s. 285 (Coll. Maius)
  LICZBA GODZIN: 30
  LICZBA ECTS: 0 lub 2.00
  Zapoznanie się z twórczością tureckich autorów tłumaczonych na język polski. Analiza i interpretacja wybranych utworów w oparciu o wybrane zagadnienia treściowe. Zapoznanie z najważniejszymi nurtami, fazami rozwojowymi i fenomenami tureckiej literatury, historyczno-społecznymi uwarunkowaniami jej rozwoju.