dr hab. Anna Skibska

Zakład Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich
e-mail: nnskibska50@gmail.com
Doktor nauk humanistycznych, polonistka, literaturoznawczyni zajmująca się także studiami nad literaturą czeską. Główny obszar jej zainteresowań wytyczony jest przez interdyscyplinarne pogranicze różnych dyskursów współczesnej humanistyki, wśród których dominują skojarzone z wiedzą o literaturze języki filozoficzne rozwijane w kręgu hermeneutyki podejrzeń, czyli fenomenologia, dekonstrukcja, poststrukturalistyczna performatyka; badaniom tych języków towarzyszą analizy kontekstów heterogenicznych wynikających z zaangażowania owych języków w tematy teologiczne, antropologiczne, związane z poetyką kulturową, perspektywą neo-historyczną oraz myślą postkolonialną.
Najważniejsze publikacje:
  • Skibska A. M., Fatyczność. Od filozofii dialogu do filozofii spotkania, w: Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Wartości w świecie słowiańskim, red. E. Golachowska, D. Pazio-Wlazłowska, Warszawa 2015, s. 369-382.
  • Skibska A. M., Between Reshimu and Messianic Actions, w: The Aspects of Genres in the Holocaust Literatures in Central Europe, red. J. Holý, Praha 2015, s. 41-55.
  • Skibska A. M., Towards the Unavoidable Silence: On the Shoah Context in Andrzej Sosnowsky’s Poetry, w: The Holocaust in the Central European Literatures and Cultures: Problems of Poetization nd Aesthetization, red. R. Ibler, Stuttgart 2016, s. 171-200.
  • Skibska A. M., O kilku aspektach melancholii indukowanych miedziorytem Albrechta Dürera, w: Światy melancholii. W 500-lecie Melancolii Albrechta Dürera (1514-2014), red. M. Dybizbański, A. Mazur, Opole 2016, s. 51-65.
  • Skibska A. M., Retoryka erotyzmu w prozie Milana Kundery, „Bohemistyka” 2016, nr 1, s. 19-50.
  • Skibska A. M., Kilka uwag na temat „dialektyki” ładu i chaosu w twórczości Milana Kundery, w: Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej, red. M. Balowski, Poznań 2016, s. 61-84.
  • Skibska A. M., Twórczość Włodzimierza Odojewskiego w kręgu powojennych orientacji literackich, Poznań 2016 (ISBN 978-83-232-3164-6).
  • Skibska A. M., Travels of Karel Čapek. On the Role of the Imaginative Variation in the Letters from Various Parts of Europe, “Bohemistyka” 2017, nr 1, s. 5-21.
  • Skibska A. M., Noc Walpurgi (The Walpurgis Night): A New Variation on the Theme of the Holocaust. Several Suggestions as for the Future Reception of the Film, “Poznańskie Studia Slawistyczne” 2017, nr 12, s. 283-298.
  • Skibska A. M., On Viktor Shklovsky’s Penchant for Forms, “Poznańskie Studia Slawistyczne” 2017, nr 13, s. 17-32.
O sobie:

W wolnych chwilach realizuję pasje ogrodnicze, czyli badam wszelkie byty związane w przydomowy ekosystem; w chwilach rzadszych – podważam zasady kulinarne.