dr Karina Naumoska-Giel

Zakład Językoznawstwa Porównawczego
e-mail: kagiel@amu.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych, lektor, językoznawca. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach glottodydaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem chorwackiej leksyki. Najwięcej uwagi poświęca kwestiom nauczania utartych połączeń wyrazowych, tj. frazeologizmów i kolokacji, a także problemowi ich zastosowania w przekładzie. Okazyjnie zajmuje się także tematem kontaktów językowych i powstałych w ich wyniku zapożyczeń językowych.
Najważniejsze publikacje:
  • Giel K., Językowy obraz świata dalmatyńskiej prowincji na przykładzie porównań frazeologicznych w powieści M. Smoje pt. Kronika o našem malom mistu [w:] Przestrzenie kultury, red. P. Borowiak, M. Baer, Poznań 2017.
  • Giel K., Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystów, Poznań 2016.
  • Giel K., Zapatrywanie studentów filologii chorwackiej Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu na nauczanie chorwackiej frazeologii [w:] Słowiańskie teksty kultury. Samokowskie kontynuacje II, Poznań-Prilep 2015, str. 181-189.
  • Giel K., Eufemistični frazemi kao izraz jezičnog tabua (na primjeru frazema značenjskog polja ‘smrt’ u hrvatskom i poljskom jeziku), Strani jezici 42 (2013), 1-2, str. , 85-116, Zagrzeb.
  • Giel K., Frazeologia w dydaktyce języka chorwackiego jako obcego [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, str. 83-89, Łódź 2011.
  • Giel K., Chorwacko-polskie spotkania naukowe [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria, Poznań 2007. Ponadto:
  • Recenzja słownika Željki Fink Arsovski, „Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema”, która została opublikowana w: Slavia Occidentalis 67 (2010) s. 172-174.
  • Przekład chorwackiej prozy M. Mićanovicia do zbioru
  • Przekład macedońskich opowiadań M. Madjunkova do antologii współczesnej literatury macedońskiej Żeglarze pamięci, Poznań 2009.
O sobie:

Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza jestem związana od 2000 roku, a pierwszą pracę lektora języka chorwackiego otrzymałam już w 2004 roku. Od tamtej pory pracuję także jako tłumacz oraz pilot wycieczek po Bałkanach. W wolnym czasie biegam z psem oraz podróżuję.