dr Paweł Dziadul

Zakład Literatur Południowosłowiańskich
e-mail: urszula.putynska@amu.edu.pl
Zainteresowania badawcze związane z prawosławnymi kulturami starosłowiańskimi (staroserbską, starobułgarską, staroruską), ze szczególnym uwzględnieniem teologii politycznej, doktryn historiozoficznych oraz ich bizantyńskich korzeni. Ponadto dialog ekumeniczny między Kościołem katolickim i prawosławnym oraz relacje interkulturowe między Polską, Rosją i Bałkanami na przestrzeni dziejów.
Książki i artykuły:
 • Bułgarskie wyobrażenia apokryficzno-ludowe dotyczące genezy Turków osmańskich, w: Śladem dziś stąpam nauczycieli. Studia poświęcone pamięci Profesor Donki Petkanowej, red. M. Walczak-Mikołajczakowa, Poznań 2017, s. 81-90.
 • Komunikacyjny i hierotopiczny wymiar rytuału. Translatio reliquiarum św. Łukasza do Smedereva w 1453 r. (konteksty, symbolika, analogie biblijne), w: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III, t. II. Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich, Białystok 2016, s. 71-84.
 • Between Destiny and Reality. Prophetic and Messianic Ideological Constructions in Serbian Literature during the Ottoman Period, „Зборник радова Византолошког института” 2016, 53, s. 343-354.
 • „Światłoniosący”. Odwołania do wizerunku upadłego anioła w starosłowiańskiej hagiografii prawosławnej, w: Слов’янська фантастика. Збiрник наукових праць. Т. 3, ред. Г.Ф. Семенюк, О.Л. Паламарчук, Д. Айдачич, С.С. Ермоленко, Київ 2016, с. 71-82.
 • Co do naszego świata, to mówią o siedmiu jego wiekach… Idea podziału czasu doczesnego na siedem tysiącleci w kulturze bizantyńsko-słowiańskiej, w: Kategorie kultury – czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 89-105.
 • The Idea of the “New Israel” in Medieval Serbia, „Die Welt der Slaven” 2014, Jg. 59, Heft 2, s. 293-309. Memory – Diachrony – Literary Text. The Specificity of Apocalyptic Topos in Orthodox Slavonic Literature during the Middle Ages, „Zeitschrift für Slawistik” 2014, 59 (3), s. 399-414.
 • W oczekiwaniu na Paruzję. Myśl eschatologiczna w prawosławnym piśmiennictwie słowiańskim do połowy XVI wieku, Collegium Columbinum: Kraków 2014 (ISBN: 978-83-76240-75-6).
 • Misja państwa moskiewskiego według Zosimy, Filoteusza i Agafona, „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 3 (147), s. 5-20.
 • Andrew of Caesarea’s Commentary on the Book of Revelation and Its Role in Medieval Orthodox Slavonic Literature, w: Glossae – Scholia – Commentarii. Studies on Commenting Texts in Antiquity and Middle Ages, eds. M. Mejor, K. Jażdzewska, A. Zajchowska, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2014, s. 77-88.

Projekty, stypendia, nagrody:

 • Stypendium naukowe Rektora UAM dla nauczycieli akademickich za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w roku 2014 (18.12.2015)
 • Nagroda Rektora UAM II stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (24.09.2015)
 • Wyróżnienie Fundacji Muzeów Wielkopolskich i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego „Izabella 2014” za monografię pt. Obraz świętości – świętość w obrazie, pod red. Pawła Dziadula, Izabeli Lis-Wielgosz, Wojciecha Jóźwiaka, wyd. Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM, Poznań 2014 (18.05.2015)
 • Projekt UAM: Unikatowy Absolwent = Możliwości. Wzrost potencjału dydaktycznego (proinnowacyjne kształcenie w języku angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w kadry), nr UDA-POKL.04.01.01-00-019/10. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012)
 • Stypendium Międzynarodowego Centrum Slawistycznego w Belgradzie w ramach 41. Zjazdu Slawistów (Uniwersytet w Belgradzie, Wydział Filologiczny), wrzesień 2011 r.
O sobie:

Interesuję się sportem, muzyką, książkami.