PO STUDIACH

Absolwent/ka kierunku geoslawistyka będzie posiadać wszechstronne wykształcenie literaturoznawcze, a także wiedzę z zakresu dialogu międzykulturowego, historii i języków krajów zachodnio- i południowosłowiańskich. Zdobyte kompetencje obejmują m.in. wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa słowiańskiego w ujęciu konfrontatywnym oraz studiów geokulturowych i transkulturowych.

W zależności od wybranej specjalności, absolwent/ka geoslawistyki nabywa także szereg niezbędnych i pożądanych na rynku pracy kompetencji językowych i kulturowych oraz translatologiczno-edytorskich lub medialno-dyplomatycznych.

Kolejną korzyścią ukończenia geoslawistyki jest praktyczna znajomość jednego języka wybranego regionu (ścieżka zachodniosłowiańska lub południowosłowiańska) na poziomie B2+ oraz drugiego języka wybranego regionu na poziomie A2+. Poza językami kierunkowymi, program studiów przewiduje także lektorat języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie zaawansowanym (znajomość wyjściowa: B2+), w szczególności w zakresie języka specjalistycznego dla wybranej specjalności.

Studia geoslawistyczne pozwalają poznać specyfikę krajów słowiańskich, ich kulturę, historię, aktualną sytuację geopolityczną i ekonomiczną, zrozumieć społeczne, etniczne i kulturowe uwarunkowania twórczości literackiej, zachowań językowych oraz praktyk kulturowych wybranych regionów Słowiańszczyzny. Przygotowują studenta/kę do samodzielnego wyszukiwania i selekcjonowania informacji niezbędnych w pracy naukowo-badawczej i w działalności zawodowej.

Zajecia przewidziane w planie studiów mają także za zadanie wykształcić u studenta/ki kompetencje społeczne oraz umiejętności twarde i miękkie niezbędne w prowadzeniu dialogu międzykulturowego, odpowiedzialnego inicjowania i podejmowania działań na rzecz poszanowania i promowania słowiańskiego dziedzictwa kulturowego oraz działań przybliżających, wyjaśniających i promujących kultury słowiańskie.

Osoba, która kończy geoslawistykę, w ścisłym związku z wybraną specjalnością, posiada kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz literackich, językowych i kulturowych oraz znajomość warsztatu niezbędnego w pracy tłumacza pisemnego (przekład literacki, przekład specjalistyczny), ustnego (tłumaczenie konsekutywne, symultaniczne, towarzyszące, a vista) i w placówkach wydawniczych lub w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, dyplomatycznych, oświatowych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.