prof. dr hab. Bogusław Zieliński

Profesor emerytowany
Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: zielbog@amu.edu.pl
Monografie autorskie
 • Serbska powieść historyczna. Studia nad źródłami, ideami i kierunkami rozwoju. Poznań 1998, ss. 278.
Prace zbiorowe
 • Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. Poznań 1999, ss. 163.
 • Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 5. Poznań 2001, s. 265.
 • Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 6. Poznań 2001, ss. 136.
 • Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, ss. 330.
 • Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, ss. 237.
 • The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. by Bogusław Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, ss. 205.
 • „Studia linguistica Polono-Meridianoslavica”. Pod red. M. Mirkulovska, B. Zieliński. T. 11. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2003, ss. 214.
 • „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91–93). Łódź 2003, ss. 227.
 • Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22 – 24 maja 2002 roku. Pod. Red. Diany Ivanowej i Bogusława Zielińskiego. Katedra Filologii Słowiańskiej UAM. Poznań 2004, ss. 146.
 • Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Pod. red. Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 112.
 • Idee wspólnotowe Słowiańszczyzny. Pod red. Aleksandra Mikołajczaka, Witolda Szulca, Bogusława Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2004, ss. 310.
 • Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 14. Poznań 2005, ss. 433.
 • Widzieć Chorwację. Panorama literatury i kultury chorwackiej 1990-2005. Red. K. Pieniążek-Marković, G. Rem, B. Zieliński. Wydawnictwo Naukowe UAM. Poznań 2005, ss. 722.
 • Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom1:Słowiańszczyzna Zachodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 16. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 140.
 • Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 2:Słowiańszczyzna Wschodnia. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 17. Red. Cz. Andruszko, B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 164.
 • Swoje i cudze. Kategorie przestrzeni w literaturach i kulturach słowiańskich. Tom 3:Słowiańszczyzna Południowa. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 18. Red. B. Zieliński. Poznań 2005, ss. 265.
 • Folia Philologica Macedono-Polonica. T. 7. Dalecy i bliscy. Materiały VII Kolokwium Polsko-Macedońskiego. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2006, ss. 240.
 • OSlamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa. Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig 'Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004. Red. Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań listopada 2005.). Osijek 2006, ss. 490.
 • Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Naukowa Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539
 • Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów (Ochryda 10-17 IX 2008 roku). Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. Bogusław Zieliński. Poznań 2008, ss. 236.
 • Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, ss. 512.
 • Topografia tożsamości. T.1. Pod red. B. Zielińskiego. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 28. Poznań 2012.
 • Południowosłowiańskie sąsiedztwo. Slawistyka i komparatystyka dzisiaj. Pod red. B. Zielińskiego i E. Szperlik. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 30. Poznań 2012.
 • Przestrzenne kody tekstów i narracyjne kody przestrzeni. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2013.
 • Spotkania polsko-chorwackie. Pod red. E. Olszewskiego i B. Zielińskiego. Toruń 2014.
 • Tadijno stoljeće: povijest, kultura, identitet. Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Uniwersytet Adama Mivkiewicza w Poznaniu, Osijek-Poznań, 2017.
 • Krajobraz po transformacji. T. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.
 • Krajobraz po transformacji. T. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2017.
 • Z Polskich Studiów Slawistycznych. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.
 • Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, red. Bogusław Zieliński, Agata Rogoś, ss. 107-125, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2018.
Artykuły i studia
 • Bośniacka kasaba w opowiadaniach Ivo Andricia. „Sprawozdanie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Poznań 1977.
 • Lew Tołstoj w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań, R. 15:1982, s. 136 – 140.
 • Istoriozofska misao u Ex pontu i Nemirima Ive Andrića. „Sveske zadužbine Ive Andrića”. Beograd, R. 3-4:1985, s. 247 – 267.
 • „Književna reč“ čitana u Poljskoj. „Književna reč”. Beograd 1987, nr 300.
 • Sprawa sułtana Dżema Wery Z problemów kompozycji powieści. Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Научни Трудове, Хилология, Том. 25, кн.1:1987, s. 60 – 69.
 • Myśl historiozoficzna w międzywojennych opowiadaniach Ivo Andricia. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań R. XIX:1988, s. 197 – 206.
 • Uloga generacije u romanu Na Drini ćuprija Iva Andrića. „Književna reč” Beograd 1988, nr 328.
 • Bosna između istoka i zapada. Od kosovskog mita u ideologiji Mlade Bosne do romana Ive Andrića Travnička hronika. „Sveske Zadužbine Ive Andrića“. Beograd, R. VI:1989, s. 277 – 287.
 • Z problemów serbskiej prozy historycznej XIX wieku o tematyce powstań narodowych. Nad powieścią Janka Veselinovicia Hajduk Stanko. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań R. XXI:1991, s. 175 – 184.
 • Wschód i Zachód w Rycerzu Wery Mutafczijewej. [W:] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Poznań 1991, s. 206-218.
 • Вяра, изкуство и власт. Бeлeжки над Лeгeнда за Сибин и Тихик и Назарий на Eмилиян Станeв. Пловдив. Пловдивски Университет Паисий Хилендарски. Научни Трудове, Хилология, Том. 29, кн.1:1991, s.107 – 120.
 • Bośnia między Wschodem a Zachodem. Od mitu kosowskiego w ideologii młodobośniakiej do powieści I. Andricia Travnička hronika. „Studia Rossica Posnaniensia”. Poznań 1991:XXII, ss. 109 – 117.
 • Ivo Andrić o naciji i nacjonalizmu, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Beograd 1992. T. 22/1, s. 245 – 253.
 • Łazarz i Chrystus E. Stanewa i Czas cudów B. Pekicia, [W:] III Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. Poznań 1992.
 • Kalendarium procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na ziemiach dawnej Jugosławii. „Sprawy Narodowościowe”. Seria nowa. Poznań 1993. T. II: 1993, zeszyt 1 (2), s. 177 – 216.
 • Mit groba u srpskoj lirici XIX i XX veka, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad. 1995. T. 24/2, s. 175-182.
 • Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Serbii ? [W:] Sto godina polonistike u Srbiji. Zbornik radova sa jubilarnog naučnog skupa. Red. G. Jovanović. Belgrad 1996, ss. 209-222.
 • Dobricy Ćosicia magnum opus o I wojnie światowej, [W:] Iz književnosti. Poetika-kritika-istorija. Zbornik radova u čast akademika Predraga Palavestre. Red. Miodrag Maticki. Belgrad 1997, s. 333-351.
 • Poljska dela Stjepana Zanovića (1751-1786) [W:] Hommage Danilu Kišu. Zbornik radova IV. Red. Radomir Ivanović. Podgorica-Budva 1998, s. 228-242.
 • Mazurek Dąbrowskiego a idea wzajemności słowiańskiej w hymnografii słowiańskiej drugiej połowy XIX wieku, [W:] Матерiали мiжнародноi славiстичноi конференцii пам’ятi професора Кoнстантина Трофимовича, 1-3 квiтня 1998 року. У двох томах. Том 2. Lwów 1998, s. 354-359.
 • Lirska autobiografija: casus Ivo Andrić i Miloš Crnjanski, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. T. 27/1. Beograd-Manasija 1998, ss. 311-323.
 • Adam Mickjevič i prijatelji Sloveni. [w:] „Danica. Srpski narodni ilustrovani kalendar za godinu 1999.” Red. M. Maticki, N. Milošević-Đorđević. Belgrad 1998, ss. 99-103.
 • Šta su Poznanjaci i žitelji Velikopoljske znali o Crnoj Gori pre sto godina? „Riječ. Časopis za nauku o jeziku i književnosti”. R.III/2:1997, s. 133- 42.
 • O povijesnim romanima Ive Andrića i Ivana Aralice, [w:] Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova III. Glavni i odgovorni urednik Stjepan Damjanović. Zagrzeb 1999, ss. 157-164.
 • Radoje Domanović – pisac utopije i antiutopije, [w:] Književno delo Radoja Domanovića – novo čitanje. Zbornik radova sa naučne konferencije održane u Nišu 6. i 7. novembra 1998. Niš 1999, ss. 261- 71.
 • Srpski roman o ratu i problem romantičarsko-epske i naturalističko- ekspresjonističke književne tradicije, [w:] Srpski roman i rat. Naučni skup Despotovac, 20 – 21 VIII 1998. Redaktor Miodrag Maticki. Glavni urednik Miroslav Pantić. Despotovac 1999, ss. 23-36.
 • Hymny narodowe słowiańskie w kulturze Europy Środkowej XIX wieku, [w:] Drugi Hrvatski slavistički kongres. Knjiga sažetaka. Red. D. Sesar, I. Vidović. Zagrzeb 1999, s. 221-222.
 • W kręgu problematyki wielkich mitów narodowych Słowian, [w:] Wielkie mity narodowe Słowian. Materiały do dyskusji panelowej towarzyszące konferencji „Język, Literatura i Kultura Słowian dawniej i dziś – III”. Poznań 23-26 IX 1999. Red. A. Gawarecka, A. Naumow, B. Zieliński. 1999. Poznań 1999, s. 4-13.
 • Что жители Познани окрестностей знали о России сто лет тому назад ? [w:] I Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. Материалы международной научной конференции. Санкт- Петербург 12 – 14 IX 1999. Санкт- Петербург 1999, s. 126-131.
 • Idea Boga w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, [w:] Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Część II. Materiały z konferencji 11 – 14 maja 1999 roku. Łódź 2000, s. 191-203.
 • Czy istnieje model południowosłowiańskiej tradycji prozatorskiej i jak ją badać ? Пловдив. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. „Научни Трудове, Хилология”, Том. 36, кн.1:1998, s. 559-564.
 • Tipologija srpskog istorijskog romana u kontekstu razvoja srpske drame. „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad – Nowy Sad 14 -19 IX 1999 roku. Belgrad 2000, t. 29/2, s. 293-302.
 • Co Poznaniacy i Poznańczycy przed stu laty wiedzieli o Ukrainie? „Проблеми слов’ янознавства”. Lwów, R. 2000, nr 51, s. 76-83.
 • Hymnografia słowiańska XIX wieku a idea Europy Środkowej, [w:] Słowacja w obliczu Europy. Sonda. Materiały z konferencji naukowej. Pod red. H. Janaszek- Ivaničkovej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1918. Katowice 2000, s. 34-49.
 • Poljska dela Stefana Zanovića, [w:] Crnogorska književnost u književnoj kritici. Racionalizam, romantizam, t. 3. Red. S. Kalezić. Podgorica 2000, s. 145-153.
 • Bóg czetników i Bóg ustaszy. O pieśniach bojowych z konfliktu postjugosłowiańskiego, [w:] Między kulturą „niską” a „wysoką”. Zjawiska językowe, literackie, kulturowe. Pamięci prof. dr hab. T. Dąbek-Wirgowej. Materiały z konferencji Naukowej. Łódź, 28-29 marca 2000 roku. Łódź 2001, s. 163- 71.
 • Kosowo w serbskiej kulturze i tradycji, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, ss. 15-48.
 • Еволуцијата на моделот на словенската митологија во творештвото на Петар Бошковски. „Наше писмо”. Скопје, септембри – октомбри 2001, с. 13.
 • Obraz ojczyzny i narodu w hymnografii słowiańskiej XIX wieku, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. Slavica Wratislaviensia CXV. Wrocław 2001, s. 83-94.
 • Andrić – socrealist? [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”. Belgrad 2001, t. 30/2, s. 111-122.
 • O modelach współczesnej rekonstrukcji białoruskiego procesu historycznego i narodowego, [w:] Biełarusika – Albaruthenica. [Dodatkowy tytuł tomu: Skarynaznaustwa, knihaznaustwa, litaraturaznaustwa], t. 20, Minsk 2001, s. 106-114.
 • Mythografic Criticism in Studies of the National Idea, [w:] The National Idea as a Reserch Problem. Ed. by J. Sujecka. Warszawa 2002, pp. 103-116.
 • Bohater narodowy w świadomości kulturowej Słowiańszczyzny, [w:] Literární mystifikace, etnické mýty a jeich úloha při formování národního vědomí. Studie Slováckého Muzea. Uherské Hradiště 2001, nr 6, ss. 23-40.
 • Europa Środkowa, czyli Arkadia, Atlantyda i Jeruzalem, [w:] Narodowy i ponadnarodowy model kultury. Europa Środkowa i Półwysep Bałkański. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 7. Poznań 2002, s. 39-57.
 • O współczesnych modelach rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 91 – 106.
 • Srbija i Evropa: relacije i strategie, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane”, 2002, 30/2, str. 529-546
 • Патрыятычная паэзiя Янкi Купалы на фоне славянскай гiмнаграфii, [w:] Янка Купала i праблемы беларускага самапазнання. V Miжнародныя Купалаускiя чытаннi – навуковая канферэнцыя. Мiнск, 7-8 снежня 2000г. / Укл.А.Бурбоуская. Рэдкал. Ж.Дапкюнас, В.Рагойша (Pэд.), I.Багдановiч.-Minsk.: Беларускi кнiгазбор, 2002, s. 155-162.
 • Serbscy migranci i uchodźcy w latach 1990-2000, [w:] Migracja, Europa, Polska. Pod red. W. J. Burszty i J. Serwańskiego. Poznań 2003, ss. 81-91. 49. Andrić jako pisarz dialogu międzykulturowego, [w:] Tradycja łacińska i bizantyjska wobec idei jedności europejskiej. Pod red. A.W. Mikołajczaka i M. Walczak- Mikołajczakowej. Gniezno 2003, s. 332-356.
 • The Models of Present-day Reconstruction of the Macedonian Cultural and National Process, [w:] The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 97-113.
 • Serbowie na ziemi. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91 – 93). Łódź 2003, s. 6–13.
 • Panorama czasopism kulturalnych. „Tygiel Kultury”. Miesięcznik, nr 7-9 (91–93). Łódź 2003, s. 168–172.
 • Andrić kao afirmator kulturne simbioze u Bosni, [u:] Ivo Andrić i njegovo djelo. Zbornik, Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pedagoški fakultet, 2003, str. 25-36.
 • Serbski pociąg ku Europie. Nad powieścią Panika u intersitiju Janka Vujinovicia, [w:] Kulturowe konteksty integracji europejskiej. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa. Gniezno 2004, s. 203–209.
 • Współczesne macedońskie i polskie autodefinicje tożsamości. Konteksty i funkcje. „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, literatura, kultura”. Łódź, 2004:1, ss. 109-115.
 • Srpska proza u balkanskom i srednjoevropskom kontekstu, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane“, 11–15.09 2002. Srpska književnost i balkanske književnosti. Istorija i istoričari srpske književnosti. T. 32/2. Beograd 2004, ss. 209–216.
 • Najmłodszy naród, [w:] Kraj kilimem przykryty. Współczesna literatura Bośni i Hercegowiny. Red. B. Zieliński. Wydawnictwo Adam Marszałek. Toruń 2004, ss. 9–19.
 • Съвременни балкански и средноевропейски автодефиниции на идентичността. Модели и функции, [w:] Научни Трудове, Хилология. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, Пловдив. Том. 40, кн.1:2002, s. 297–312.
 • Literaturoznawstwo zachodnio- i południowosłowiańskie w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, [w:] Z małą ojczyzną w sercu. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Zdancewiczowi. Red. M. Walczak-Mikołajczakowa, B. Zieliński. Poznań 2005. Seria Filologia Słowiańska Nr 14, s. 33-50.
 • Samoodređenje srpske kulture krajem XX veka, „Naučni sastanak slavista u Vukove dane“, t. 34-2. Beograd 2005, ss. 443-452.
 • Transformacja współczesnych serbskich autodefinicji kultury, [w:] Literatury słowiańskie po roku 1989. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy. T. 1. Transformacja. Pod red. Haliny Janaszek-Ivaničkovéj. Warszawa 2005, ss. 196-213.
 • Балканот од аспект на колонијалната и постколонијалната критика, [w:] Балканска слика на светот. Зборник од меѓународната научна работилница одржана во Скопје на 5-6 декември 2005 година. Приредувач Ката Ќулавкова. Скопје 2006, сс. 51–62.
 • O kategoriji „svoj” i „tudji” u kolonijalnoj i postkolonijalnoj kritici, [w:] Svoj – tudj. Slika drugoga u balkanskim i srednjoevropskim književnostima. Institut za književnost i umetnost. Urednik Miodrag Maticki, Beograd 2006, s. 55-60.
 • Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] OS lamnigu – drugi. Zbornik izabranih radovatriju saziva međunarodnog znanstvenog skupa Modernitet druge polovice dvadesetoga stoljeća, Ivan Slamnig – Boro Pavlović, postmodernitet. Dani Ivana Slamniga (Osijek studenog 2002. Osijek – Budimpešta prosinaca 2003.-siječnja 2004., Poznań listopada 2005.). Osijek 2006, ss. 71-86.
 • Współczesne polskie i macedońskie autodefinicje tożsamości. Przekształcenia i funkcje, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 6. Red. M. Karanfilovski, G. Ljorovska. Skopje 2007, ss. 45-56.
 • Transformacja południowosłowiańskich idei narodowych na przełomie XIX i XX wieku. „Sofia. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich“, Rzeszów 2006, nr 6, ss. 59-72.
 • Balkanski hodočasnik na bespućima Evrope. „Književne novine“. God. LIX, br. 1138, (februar 2007), s. 19.
 • Europa we współczesnym chorwackim dyskursie etnokulturowym, [w:] Nasza środkowoeuropejska ars combinatoria. Red. Krystyna Pieniążek-Marković, Goran Rem, Bogusław Zieliński. Poznań 2007, s. 539
 • Hrvatska književnost na Sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju, [w:] 28. Zagrebački književni razgovori. Hrvatska književnost na europskim sveučilištima. Zagreb 11.-14. listopada 2007., DHK, ur. Ana Janković Čikos, s. 118-125.
 • Obraz Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczpospolitej (po 1989 roku), [w], Tradycje pogranicza i przestrzenie tradycji. Od komunizmu do postmodernizmu i postkolonializmu. Tom dedykowany XIV Kongresowi Slawistów, Ochryda 10-17 IX 2008 roku. Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Seria Filologia Słowiańska Nr 23. Red. Bogusław Zieliński. Poznań 2008, ss. 35-50.
 • Funkcje współczesnych południowosłowiańskich dyskursów tożsamości kulturowej i narodowej, [w:] Зборник на резимеа.. Книжевност, Култура, Фолклор, Историја на славистика, Т. 2, Тематски блокови. Уредник Науме Радически, Снежана Веновска Антевска. Меѓународен Конгрес на Слависти, Охрид септемеври 2008. Скопје 2008, s. 372
 • Strategije kreiranja stvarnosti u srpskoj postmodernističkoj prozi. Književnost i stvarnost. „Zbornik radova MSC” 37/2. Urednici J. Delić, B. Suvajdzić, T. Brajović i drugi, Beograd 2008, s. 381-387
 • Kroatistika na sveučilištu Adama Mickiewicza u Poznanju. „Croatian studies review. Časopis za hrvatske studije”. Split, Waterloo, Zagreb: Vol. 5, 2008, ss. 154-160.
 • Njegoš u srpskom i crnogorskom književnom o kulturnom kanonu, [w:]: „Njegoševi dani“, Cetinje 27-29. jun 2008. Zbornik radova, red. T. Bečanović, R. Glušica, Z. Andrijašević, M. Ivanović, Nikšić 2009, s. 9-26.
 • Dimenzije srpskog prostora u prozi Dobrice Ćosića. Savremena srpska proza. Zbornik broj 21. 14-17. oktobar 2008. Trstenik 2009, s. 47-60.
 • Stereotypizacja Słowiańszczyzny południowej w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku). „Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język, Literatura, Kultura”. Łódź Nr. 6, 2009, ss. 11-24.
 • Иво Андрич, Иван Вазов и Христо Ботев като автори на междукултурен диалог: традиция, канон, идеи. Паисиеви Четения. „Научни Трудове”, том 46, кн. 1, сб. Б. Филология. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”. Пловдив 2008.
 • Spadkobiercy Aleksandrowego dziedzictwa, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, s. 15–31.
 • O modelach współczesnej rekonstrukcji macedońskiego procesu kulturowego i narodowego, [w:] Żeglarze pamięci. Antologia współczesnej literatury macedońskiej. Pod red. Vesny Mojsovej Čepiševskiej, Lecha Miodyńskiego i Bogusława Zielińskiego. Poznań 2009, s. 125–139 [ powtórzona edycja]
 • Słowiańszczyzna Południowa w polskim dyskursie publicznym III Rzeczypospolitej (po 1989 roku), [w:] Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabryś. Wydawnictwo Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • Simo Matavulj kao pisac regionalizma i pograničija, [w:] Simo Matavulj – delo u vremenu. Zbornik radova sa međunarodnog skupa Književno delo Sime Matavulja (29. i 30 maj 2008). Ur. Dušan Ivanić, Dragana Vukićević. Beograd 2011, s. 301-314.
 • Suvremeni hrvatski europski diskursi „Kroatologija“. Časopis Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 2(2011)2, ss. 190-204.
 • Тоталитаризмът като чума и проказа. Научни трудове на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”. Пловдив, том 48, кн.1, сб. Б, 2010. Филология, с. 139-148.
 • Srpska himnografija u komparativnom kluču, [w:] „Naučni sastanak slavista u Vukove dane. Srpska književnost i evropska književnost“. Beograd 2010, t. 40/2, ss. 607–616.
 • Појам Средње Европе у књижевности и култури – Средња Европа, Југославија, Србија. „Književna istorija”, XLIII, 145, 2011 (775–794).
 • Luča duše Mirka Kovača. Književnost između etike i estetike. „Riječ“. Časopis za nauku o jeziku i književnosti. Nikšić, Nova serija, br. 4. 2010, s. 185–190.
 • Slika Austro-Ugarske u stvaralaštvu Ive Andrića, [w:] Tošović, Branko (Hg./Ur.). Die k. u. k. Periode in Leben und Schaffen von Ivo Andrić (1892–1922). Austrougarski period u životu i djelu Iva Andrića (1892–1922). Graz–Beograd: Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga, 2011, ss. 409-416.
 • Gustaw Herling-Grudzinski, ili o biblijskoj trajnosti zla. „Republika“. Mjesečnik za književnost, umjetnost i društvo. Zagreb, God. LXVII, 2011, br. 7-8, s. 106–110.
 • Ideje crnogorske himnografije, [w:] „Njegoševi dani 3“. Zbornik radova. Nikšić, 1-3 septembra 2010. godine. Nikšić 2011, ss. 21-29.Hymnografia macedońska na tle ogólnosłowiańskim, [w:] Folia Philologica Macedono-Polonica, t. 8. Pięćdziesiąt lat polonistyki w Macedonii. Skopje 2011, s. 65–74.Dom i twierdza. Idee hymnografii czarnogórskiej, [w:] Więcej życia niż słów. Szkice o literaturze. Pod red. Moniki Wójciak i Marcina Telickiego. Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2011, s. 57-68.Krize a cesty k obnově současné slavistiky. [In:] Международная славистика в прошлом и настоящем: проблемы методологии и кризис организации. Специальный номер журнала „Новая Русистика”, 2012. Ред. Иво Поспишил. Brno 2012, s. 57-62.
 • Suvremeni hrvatski diskursi. „Kroatologija“, God. 2, br. 2. Zagreb 2011 [wyszedł w 2012], ss. 205-222.
 • Слаби страни и шансове за съвременната славистика, „Научни Трудове, Хилология”, Том. 49, кн.1, сб. б, Red. Zorżeta Czolakowa, Elena Getowa. Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски”, 2011, с. 9-16.
 • Болевые точки и шансы современной славистики.Кризис и пути обновления, [в:] Славянский мир: единство и многообразие. Международный научно-практический симпозиум, посвященный Дню славянской письменности. Доклады. Санкт-Петербург, 2012, сс.33-38.
 • Tito jako antybohater komunistycznego świata, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka, Warszawa – Kraków 2012, s. 179-194.
 • Słowiańskie hymny narodowe z perspektywy przełomu XX i XXI wieku, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 12. Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka. Red. L. Suchanek, K. Wrocławski. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013. Warszawa 2012, ss. 155-166.
 • La mythification de l’Espace de l’Europe centrale dans la littérature serbe contemporaine, [w:] La littérature serbe dans le contexte européen. Texte, contexte et intertextualité, pod red. M. Srebro, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitane, Paris 2013, s. 321-340. 99. Славянские гимны на рубеже XX–XXI веков. [В:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее. Материалы V международной научно-практической конференции, Иркутск 2013, с. 66-73.
 • Gorski vijenac ili o trajnosti romantičarske paradigme, [w:] Njegoš u ogledalima vjekova. Red. S. Anđelković i Paul-Luis Thmas. Paris-Podgorica 2013.
 • Identitet male otadžbine u prozi Mirka Kovača, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova. Kotor, 31 avgusta, 1, 2 i 3 septembra 2011. Nikšić 2013, s. 235-246.
 • Profil wydawnictwa ciągłego „Przekłady Literatur Słowiańskich”, „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2, nr 4/2013, ss. 319-324.
 • 103 Gorski vijenac ili o trajnosti romantičarske paradigme, [w:] Njegoš u ogledalima vjekova, red. S. Anđelković i Paul-Luis Thomas, ss. 25-38, Universite Paris-Sorbonne, Paris, Fakultet dramskih umetnosti, Cetinje, Paris-Cetinje, 2013.
 • Проблемы историко-культурного развития славянских стран,[w:] Славянские языки и культуры: прошлое, настоящее, будущее, red. А. Х. Никитина, Т.А. Заиндинова, Иркутский государственный лингвистический университет, Иркутск, 2013, s. 66-73
 • Identitet male otadžbine u prozi Mirka Kovača, [w:] Njegoševi dani 4. Zbornik radova, red. T. Bečanović, Filozofski fakultet u Nikšiću, Niksić, 2013, ss. 235-246.
 • Chorwacja w polskim dyskursie publicznym. Między Dayton a akcesją do Unii Europejskiej, [w:] Spotkania polsko-chorwackie, red. Bogusław Zieliński, Tadeusz Olszewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014, s. 187-202.
 • Hrvatska u poljskome javnome diskursu, [w:] Kultura, identitet, društvo, red. Miljenko Brekalo and all, Odjel za kulturologiju – Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Osijek- Zagreb, 2014, ss. 51-63.
 • W kręgu opracowań fundamentalnych, POZNAŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE , tom 2015, nr 8, ss. 441-446
 • Гимны России, СССР. Hymny Rosji, ZSRR. Anthems of Russia, the USSR, [w:] Идеи в России. Ideas in Russia. Idee w Rosji, red. Janusz Dobieszewski, ss. 80-87, Uniwersytet Warszawski Instytut Filozofii, Warszawa, 2015.
 • Moja historia Wydziału, czyli slawistyczna relacja w czterech odsłonach, [w:] Nasze tradycje. 25 lat Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, red. Bogumiła Kaniewska, Anna Piotrowicz, Wydawnictwo TeatrStudio, Poznań, 2015, s. 57-64.
 • Veliki rat u prozi Dobrice Ćosića i Aleksandra Gatalice, [w:] Научни састанак слависта у Вукове дане , red. Злата Бојови, Међународни славистички центар на Филолошком факултету у Београду, Београд, 2015, s. 457-463.
 • Vuk kao utemelitelj nacionalnog i književnog kanona. Interpretacije i reinterpretacije, [w:] Vuk Stefanović Karadžić (1787-1864-2014), red. Nada Milošević- Đorđević, Serbska Akademia Nauk i Sztuk, Belgrad, 2015, s. 591-605.
 • Uroda i mądrość konstrukcji binarnej. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2016/10, nr 10/2016, s. 479-486.
 • Четвърт век българистика в университета Адам Мицкевич в Познан. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2016/10, nr 10/2016, s. 479-495.
 • Europa Środkowa jako refleks reprezentacji Habsburgów i Cekanii w literaturze i tradycji serbskiej i polskiej, [w:] I wojna światowa w literaturze i innych tekstach kultury. Reinterpretacje i dopełnienia, red. Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Anna Wal, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2016, s. 325-348.
 • Srpska tradicija u romanima Gorana Petrovića Opsada crkve svetoga Spasa (1997) i Save Damjanova (2014) Itika jeropolitika@Vuk, [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, t. 45/2, red. Ljiljana Juhas Georgijevska, Jovan Delić, Snežana Samardžija, Radivoje Mikić, Dušan Ivanić, Boško Suvajdžić, Zorica Nestorović, Slavko Petaković, Predrag Petrović, Milan Aleksić, , Univerzitet u Beogradu; Boško Suvajdžić, Belgrad, 2016, s. 457-463.
 • Rok tekstovi izmedju parahimne i manifesta, [w:] Srpski jezik, književnost, umetnost. Zbornik radova sa X medjunarodnog skupa u Kragujevcu (23-25. X 2015). T. II: Rock, red. Dragan Bošković, Časlav Nikolić, Filološko-umetnički fakultet Kragujevac, Kragujevac 2016, s. 63-72.
 • Verterizam u srpskom realizmu i poljskom pozitivizmu: Lazar Lazarević i Boleslav Prus,w: Душан Иванић (Зборник са међународног научног округлог стола), red. Драган Бошковић и Драгана Вукићевић, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац, Крагујевац 2016, s. 69-78.
 • Фолклорното лице рокот. Skaldowie и Леб и Сол, [w:] Balcanoslavica 40-44/2016, red. Eli Luceska. Institute of Old Slavic Culture Prilep, Prilep 2016, s. 143-151.
 • Central Europe at the crossroads: controversies of geopolitics and culture, [w:] “Pannonium”, red. Damir Matanović. Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Education, Osijek 2016, s. 9-27.
 • Rewizje i rekonstrukcje konfesyjnych kodów w powieści serbskiej XX wieku: Borislav Stanković, Ivo Andrić, Goran Petrović, [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Seria III., t. II, Chrześcijaństwo w kulturze, sztuce i historii, red. Z. Abramowicz, K. Korotkich. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016. s. 387-402.
 • Srpski voz za Evropu, [w:] Narativna polifonija Janka Vujinovića. Zbornik, red. Milan Lukić, Marko Nedić. Filip Višnjić, Belgrad 2016, s. 196-203.
 • Na zawsze pozostaniesz w tej Bośni, której poszukiwałeś. Wspomnienie o dr. hab. Marinko Zekiciu (1969-2017), „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 2018, nr 14, s. 397-400.
 • Umiar, spokój, dyscyplina jako zasada świata powieściowego Ivo Andricia, [w:] Złoty środek, red. Grzegorz Raubo, Krzysztof Trybuś. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2017, s. 355-368.
 • Wojny zapamiętane, wojny zapisane. Obraz trzech wojen „bałkańskich” w literaturze serbskiej, [w:] Słowiańska pamięć. Slavic Memory, red. Karolina Ćwiek-Rogalska, Marcin Filipowicz. Libron – Filip Lohner, Kraków 2017, s. 107-122.
 • Modern Slavonic Studies in View of Current Threars and Oportunites of Further Development, [w:] Education and Research across Time and Space, red. Biljana Cvetkova-Dimov, University St. Kliment Ohridski. Faculty of Education. Bitola 2017, s. 240-245.
 • Drugi Njegošev život, [w:] Njegoševi dani 6. Zbornik radova, red. Tatjana Đurišić-Bečanović, Rajka Glušica, Nataša Jovović. Filoloski fakultet Nikšič, Univerzitet Crne Gore. Nikšić 2017, s. 25-40.
 • Idea wspólnoty w polskich i jugosłowiańskich tekstach rocka lat 80., [w:] Słowa i ludzie. Kulturowe aspekty komunikacji międzyludzkiej, red. Katarzyna Kondzioła-Pich, Anna Pięcińska. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2017, s. 150-167.
 • Kriza humanistike, društva ili tržišta – pogled iz poljske perspektive. „Društvene i humanističke studije – Social Sciences and Humanities Studies”, tom 2018, nr 3 (6), s. 11-26.
 • Profesor Halina Janaszek-Ivaničkova jako orędowniczka komparatystyki nowoczesnej w czasach beznadziejnych, trudnych i przełomowych. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, nr 14, s. 367-390.
 • Pejzaž Dragutina Tadijanovića: estetika i identitet, [w:] Tadijno stoljeće: povijest, kultura, identitet, red. Damir Matanović, Amira Turbić Hadžagić, Emina Berbić Kolar, Bogusław Zieliński. Uniwersytet Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Osijek-Poznań, 2018, s. 169-186.
 • Hymnografia krajów byłej Jugosławii po 1989 roku, [w:] Z Polskich Studiów Slawistycznych, red. Bogusław Zieliński. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2018, s. 313-322.
 • Skanderbeg w tradycji polskiej, chorwackiej i serbskiej: konteksty dialogu międzykulturowego, [w:] Skanderbeg. Rewizje, reprezentacje, reminiscencje, red. Bogusław Zieliński, Agata Rogoś. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2018, s. 107-125.
 • Игра и карневализација српске књижевности и културе. Од усмене књижевности до етно-рока [w:] Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47/2, red. Ljiljana Juhas Georgijevska, Jovan Delić, Snežana Samardžija i in. Univerzitet u Beogradu. Belgrad 2018, s. 185-194.
 • Povijesne i suvremene kontroverzije oko ideje Međumorja. Pogled iz poljske perspektive, [w:] Poljsko-hrvatske veze kroz stoljeća Povijest, kultura, književnost, red. Maciej Czerwiński, Damir Agičić. Zagrzeb 2018, s. 115-128.
 • Wielka Wojna w tradycji polskiej i serbskiej: Józef Wittlin i Miloš Crnjanski, w: Galicja 1916: plus/minus dziesięć lat. (Przestrzenie dyskursów: historia, literatury, kultury, języki), red. Andrzej Borkowski, Roman Mnich. [i]WN Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Siedlce 2018, s. 99-114.
 • Zapadno- i južnoslavenski romantizmi kao epoha demokratizacije kulture. „Poznańskie Studia Slawistyczne”, tom 17 (2019), nr 17, s. 321-333.
 • Запомнившиеся войны, записанные войны. Представление трех «балканских» войн в сербской литературе,[w:] „Pamiat’ vs. istoria. Obrazy proszłogo w chudożestwiennoj praktikie sowriemiennych Literatur Centralnoj i Jugo-Wostocznoj Jewropy”, red. Irina Adelgejm. Moskwa 2019, s. 177-195.
 • Poezja Dragana Boškovicia, czyli wielka ucieczka, [w:] Bogurodzica, The Clash i To miasto, red. Marta Andrzejak. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019, s. 23-36.
 • Osveta i ubistvo kao čin romantičarskog radikalizma u Njegoševom Gorskom vijencu i Konradu Vallenrodu Adama Mickjeviča, [w:] Njegoševi dani 7. Zbornik radova, red. Tatjana Djurišić-Bečanović. Filološki fakultet, Nikšić. Nikšić 2019, s. 31-49.
 • Własne wśród bliskiego, dalszego i odległego, [w:] Studia o literaturze Bośni i Hercegowiny, red. Marta Andrzejak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2019, s. 7-18.
 • Halina Pańczyk (1915–1997) — od polonistyki do wtajemniczeń slawistycznych, [w:] Stulecie poznańskiej polonistyki (1919-2019). Nauka o literaturze (po roku 1945). Tom 3, red. Seweryna Wysłouch i in. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Poznań 2019, s. 267-289.
Recenzje, słowa wstępne
 • W. Loranz: Sztuka i społeczeństwo w programie artystycznym polskiego modernizmu 1897 – 1907. Kraków 1973. „Zbornik za slavistiku”. Novi Sad 1978, nr 14, s. 181 – 182.
 • II Międzynarodowa Konferencja Slawistyczna: Język, Literatura i Kultura Słowian – dawniej i dziś. Poznań, 22 – 24 września 1994 r. „Slavia Occidentalis” 1994, nr 51, s. 151-152.
 • II. Međunarodna slavistička konferencija Jezik, literatura i kultura Slovena-nekad i sad.. „Zbornik Matice srpske za slavistiku”. Nowy Sad, R.46-47:1994, s. 318 – 320.
 • Nauczanie języków i literatur słowiańskich na progu nowego wieku. Międzynarodowa konferencja slawistyczna Poznań-Obrzycko. „Życie Uniwersyteckie”. Poznań 2000, nr 7-9 (87-89), s. 25-26.
 • Међународна славистичка конференција. Језик, књижевност и култура Словена – некад и сад III. Познањ, 23 – 25. септембра 1999. „Филолошки преглед. Часопис за страну филологију. Revue de Philologie”. Belgrad, XXVII, R.2000:1, s. 155-157.
 • Međunarodna naučna konferencija: Nastava slovenskih jezika i književnosti na pragu novog veka. Poznanj – Obžicko, 1 – 2 april 2000. „Slavistika”. Beograd 2001, Knj. V:2001, s. 313-315.
 • Słowo wstępne, [w:] Slawistyka u progu nowego wieku. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, s. 7-8.
 • Przedmowa, [w:] Język, literatura i kultura Słowian dawniej i dziś – III. Litteraria. Pod red. B. Zielińskiego. Poznań 2001, s. 9-12.
 • Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. „Życie Uniwersyteckie”, 2001, nr 11-12 (103-104), s. 22-24.
 • III Międzynarodowa konferencja slawistyczna: Język, Literatura i kultura Słowian – dawniej i dziś III. Poznań 23 – 25 IX 1999. „Slavia Occidentalis”. Poznań, t. 58 (2001), s. 280-282.
 • Przedmowa, [w:] Wokół Macedonii: siła kultury – kultura siły. Pod red. B. Zielińskiego. Wydawnictwo Naukowe UAM. Seria Filologia Słowiańska Nr 8. Poznań 2002, s. 7.
 • Narodowy i ponadnarodowy model kultury a Idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna (Poznań – Obrzycko, 4 – 6 X 2001). „Pamiętnik Słowiański”, T. LII:2002, s. 99-102.
 • Foreword, [w:] The Macedonian Issue: the Power of Culture, the Culture of Power. Ed. By Bogusław Zieliński. Seria Filologia Słowiańska Nr 10. Poznań 2003, s. 7.
 • Narodowy i ponadnarodowy model kultury a idea Europy Środkowej. Międzynarodowa konferencja slawistyczna, Poznań–Obrzycko, 4–6 X 2001, [w:] „Беларуская літаратура. Рэспубліканскі міжведамасны зборнік”. Выпуск 23. Рэдактар І. Ф. Штэйнер. Гомель 2003, s. 84 – 88.
 • Međunarodna naučna konferencija: Nastava slovenskih jezika i književnosti na pragu novog veka. Poznanj – Obžicko, 1 – 2 april 2000. „Slavistika”. Beograd 2001, Knj. V:2001, s. 313-315.
 • Tomasz Teodor Jeż „Jerzy Czarny (Kara Georgi) życie i czyny jego. „Kultura i Edukacja”. Toruń 2005, nr 1, ss. 140-143.
 • Krajobraz po transformacji. „Przegląd Humanistyczny“. R. LI, 2007, nr 3 (402), s. 121-127.
 • XV International Congress of Slavists, т. 2, Беларуская навука. Mińsk, 2013.
Publicystyka (Wybór)
 • Nauka polska w Ameryce. (48. Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce w oczach obserwatora z Polski). „Nowy Dziennik”. Nowy Jork. R. XX: 30 VI-1 VII 1990, s.4, 11.
 • Wojna z resztą świata. „Wprost” 1991, nr 49, s. 32-33.
 • Wirus nacjonalizmu. „Wprost” 1992, nr 1, s. 38 – 39.
 • Droga do faszyzmu. Rozmowa z Milovanem Đilasem. „Wprost” 1992, nr 7, s. 34-36.
 • Wieszcz wojny. „Wprost” 1992, nr 31, s. 35-36.
 • Serbski Mesjasz. Rozmowa z Dobricą Cosiciem. „Wprost” 1992, nr 42, s. 50, 52-53.
 • Kraj bez ziemi. „Wprost” 1992, nr 50, s. 57 – 59.
 • Kalifornijski sen. Rozmowa z Milanem Paniciem. „Wprost” 1993, nr 1, s. 57-59.
 • Serbskie obrachunki. „Arkusz” [dodatek] „Głos Wielkopolski” z 23 VII 1992.
 • Prostego rozwiązania nie ma. Wywiad z Z. Đinđiciem. „Głos Wielkopolski” z 15 IV 1992, s. 15.
 • Braterstwo krwi. „Wprost” 1993, nr 12, s. 48-49, 53. (Zapis debaty „okrągłego stołu” tygodnika WPROST, w której udział wzięli Adil Zulfikarpašić, Milan Komnenić, Ivan Zvonimir Čičak.
 • Poljska viza za kroatistiku. (Wywiad). Vjesnik. Hrvatski politički dnevnik. R.:LIV, nr 16 364; 17 IV 1993, s. 11.
 • Święta wojna? Rozmowa z księdzem kardynałem F. Kuhariciem. „Wprost” 1993, nr 19, s. 50.
 • Faszyzm po bałkańsku. „Wprost” 1993, nr 23, s. 48-50
 • Czerwony faszyzm. „Wprost” 1993, nr 37, s. 55
 • Logika słusznych błędów. „Wprost” 1994, nr 12, s. 50
 • Historia bez końca. Rozmowa z Milovanem Đilasem. „Tygodnik Powszechny”. Kraków 1994, nr 45 (2365) z 6 XI 1995 r., s. 5
 • Pierwszy europejski muzułmanin. „Wprost” 1995, nr 7, s. 44 – 45.
 • Tito i ja. Rozmowa z Milovanem Đilasem. „Wprost” 1995, nr 20, s. 70-71.
O sobie:

W wolnym czasie oddaję się przygodzie na motocyklu.