prof. UAM dr hab. Wojciech Jóźwiak

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej
e-mail: wojj@amu.edu.pl
Doktor nauk humanistycznych, slawista bułgarysta. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest kultura i literatura bułgarska XIX – XX wieku, a w szczególności powieść historyczna i jej wpływ na powstawanie oraz kształtowanie się procesów tożsamościowych, piśmiennictwo związane z bułgarskim Kościołem unickim, a także rozwój bułgarskiego kina epoki BRL-u. Bada również mennictwo słowiańskie w kontekście jego podporządkowania polityczno-społecznego.
Najważniejsze publikacje:
  • Jóźwiak W., Piśmiennictwo polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku, Kraków 2008.
  • Jóźwiak W., Ciało torturowane, ciało martwe i jego funkcja w bułgarskiej powieści historycznej, [w:] Tabu w oku szeroko otwartym, red. Długosz N., Poznań 2012, s. 67-74.
  • Jóźwiak W., Aspetto letterario e formativo dell`attivita` della missione dei padri risurrezionisti ad Adrianopoli (Edirne) nella seconda meta` del secolo XIX, [w:] 150 anni nello splendore della verita`. Giubileo della Chiesa Cattolica di Rito Bizantino-Slavo in Bulgaria, red. D. Orrú, Sofia 2012, s. 105-115.
  • Jóźwiak W., Jesteśmy na każdym kilometrze… – wzorce osobowe funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa w bułgarskiej kinematografii socjalistycznej, [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 2, Przemiana, bunt, odrzucenie, red. Bogusławska M., Grębecka Z., Warszawa – Kraków 2012, s. 261-269.
  • Jóźwiak W., Bułgarski sen o XIX-wiecznym odrodzeniu narodowym, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich 10. Sen, „Slavica Wratislaviensia”, CLV, Wrocław 2012, s. 49-57.
  • Jóźwiak W., Na Carevec Nikoły Naczowa – antysemityzm po bułgarsku?, [w:] W kręgu problemów antropologii literatury. Antropologia codzienności, red. W. Supa, Białystok 2013, s. 187-200.
  • Jóźwiak W., Moneta jako symbol władzy bułgarskich monarchów, [w:] Symbole władzy – władza symboli, red. M. Dyras, B. Suchoń-Chmiel, T. Kwoka, Kraków 2014, s 319-333.
  • Jóźwiak W., Educational and Publishing Activite in the Ressurectionist Uniate Center In Edirne (former Adrianople), 1863-1914, [w:] „Bulgarian Historical Reviev”, 1-2, 2014, s. 49-63.
  • Jóźwiak W., Образите на Св. св. Кирил и Методий – нумизматична идеологизация на миналото, [в:] Изкуствоведски четения 2014, ред. И. Гергова, К. Леви, Р. Попилиев, М. Георгиева, В. Пеневска, Е. Мутафов, София 2015, с. 184-199. ISSN 1313-2342
  • Jóźwiak W., Pisarz – artysta, kreator, manipulator. Początek i koniec państwa według bułgarskiej powieści historycznej, [w:] „Известия на Института за Исторически Изследвания”, том XXXIV, Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство, Sofia 2017, s.11-37.