Koncepcja kształcenia

Jednym z priorytetów kierunku geoslawistyka jest włączenie studentów/ek w prowadzone w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM badania naukowe.

Młodzi slawiści od lat odnajdują się w działalności naukowej Instytutu, uczestnicząc w międzynarodowych  konferencjach, samodzielnie organizując sympozja naukowe oraz publikując wyniki własnych badań w czasopismach i monografiach wieloautorskich.

Seminarium projektowe

Nowością na proponowanym kierunku będzie m.in. seminarium projektowe, przygotowujące studentów do aplikowania o środki finansowe na działalność naukową i kulturalną.

Podczas realizacji studiów na kierunku geoslawistyka wspierane będą u studenta/ki umiejętności samodzielnego planowania procesu edukacyjnego. Samodzielność studenta/ki w doborze zajęć kierunkowych i specjalnościowych oraz indywidualizacja procesu kształcenia są, obok powiązania planu studiów z badaniami naukowymi, filarami koncepcji kształcenia na kierunku geoslawistyka.

Program studiów geoslawistycznych obejmuje przedmioty obligatoryjne oraz przedmioty do wyboru.

Wśród zajęć obligatoryjnych proponowane są przedmioty ukazujące kultury słowiańskie w różnych kontekstach regionalnych, europejskich, światowych, podczas których  studentom/kom ukazana zostanie szeroka perspektywa slawistyczna, pozwalająca na zrozumienie skomplikowanych procesów kulturowo-historyczno-społecznych regionów Słowiańszczyzny Zachodniej i Południowej.

Wykłady, warsztaty i konwersatoria obligatoryjne dla wszystkich studentów/ek kierunku uzupełniają warsztaty językowe i przedmioty realizowane w ramach wybranej ścieżki językowo-kulturowej (zachodnio- lub południowosłowiańskiej) oraz zajęcia specjalnościowe (z podziałem na specjalność Język – Przekład – Publikacja i Media – Kultura – Dyplomacja).

Wybór danej ścieżki determinuje rodzaj warsztatów językowych, w których uczestniczy student/ka (Język kierunkowy I oraz Język kierunkowy II z elementami kultury regionu). Ponadto, planowana praca badawcza studenta/ki i przygotowywany w toku studiów projekt badawczy także powinien tematycznie i zakresowo wynikać z wybranej ścieżki. Komponent kulturowy ścieżek zapewnią również przedmioty do wyboru z oferty Geoslawistyki literackiej i Geoslawistyki językowej, w ramach których każdego roku oferowane będą krótkie, 10-godzinne konwersatoria monograficzne z zakresu Słowiańszczyzny Zachodniej i Południowej, odzwierciedlające zainteresowania badawcze pracowników/czek IFS.
Możliwe jest także łączenie obu ścieżek.

Tworzony z tutorem indywidualny plan studiów zakłada także odbycie zajęć prowadzonych we współpracy międzynarodowej.

W zależności od indywidualnych możliwości studenta/ki, komponent międzynarodowy może być realizowany w ramach wyjazdu stypendialnego (programy Erasmus, Erasmus+, CEEPUS, NAWA, granty ID-UB itp.), szkoły letniej, staży lub praktyk zawodowych bądź uczestnictwa w wykładach prowadzonych przez pracowników zagranicznych uczelni partnerskich w trybie zdalnym lub stacjonarnym.

Planowana jest również realizacja innych sprawdzonych form współpracy badawczo-dydaktycznej z uczelniami zagranicznymi, takich jak: konferencje, granty naukowe i dydaktyczne, publikacje, wspólne zajęcia w ramach przedmiotów do wyboru, prowadzonych w trybie hybrydowym.

Studenci/tki są także zobligowani do uczestniczenia w zajęciach z języka  zachodnioeuropejskiego (z elementami języka specjalistycznego w zakresie wybranej specjalności), na poziomie zaawansowanym (B2+).

GEOSLAWISTYKA - program studiów

semestr I

PRZEDMIOTY
FORMA ZAJĘĆ
ILOŚĆ GODZIN W SEMETRZE
Wprowadzenie do geoslawistyki wykład 30
Przestrzenie literatur słowiańskich wykład 20
Geografia Bałkanów i Europy Środkowej konwersatorium 30
Językowa mapa Słowiańszczyzny konwersatorium 30
E-slawistyka konwersatorium 15
Sztuka mówienia, sztuka pisania warsztaty 20
Seminarium projektowe seminarium 15
Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze lub językoznawcze) seminarium 30
Język obcy nowożytny (angielski lub niemiecki) lektorat 30
Język kierunkowy I* (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 60
* W roku akademickim 2023/2024 językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą czeski i chorwacki.

semestr II

PRZEDMIOTY
FORMA ZAJĘĆ
ILOŚĆ GODZIN W SEMETRZE
Przestrzenie literatur słowiańskich wykład 20
Seminarium projektowe seminarium 20
Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze lub językoznawcze) seminarium 15
Język obcy nowożytny (angielski lub niemiecki) lektorat 30
Język kierunkowy I* (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 60
Język kierunkowy II** z elementami kultury regionu (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 30
Geoslawistyka literacka*** konwersatorium 30
Geoslawistyka językowa*** konwersatorium 30
* w roku akademickim 2023/2024 językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą czeski i chorwacki.
** w roku akademickim 2023/2024 drugimi językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą słowacki i bułgarski.
*** Student wybiera 3 przedmioty ze wspólnej puli krótkich 10 godzinnych konwersatoriów monograficznych, korespondujących z badaniami prowadzonymi w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM. Tematy konwersatoriów będą każdego roku publikowane na stronie internetowej Instytutu. 10 godzin przewidzianych w formie hybrydowej zostało zaplanowane na cykl konwersatoriów realizowanych we współpracy międzynarodowej.

semestr III

PRZEDMIOTY
FORMA ZAJĘĆ
ILOŚĆ GODZIN W SEMETRZE
Przestrzenie literatur słowiańskich wykład 20
Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze lub językoznawcze) seminarium 20
Język obcy nowożytny (angielski lub niemiecki) lektorat 30
Język kierunkowy I* (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 45
Język kierunkowy II** z elementami kultury regionu (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 30
Geoslawistyka literacka*** konwersatorium 30
Geoslawistyka językowa*** konwersatorium 30
* w roku akademickim 2023/2024 językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą czeski i chorwacki.
** w roku akademickim 2023/2024 drugimi językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą słowacki i bułgarski.
*** Student wybiera 3 przedmioty ze wspólnej puli krótkich 10 godzinnych konwersatoriów monograficznych, korespondujących z badaniami prowadzonymi w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM. Tematy konwersatoriów będą każdego roku publikowane na stronie internetowej Instytutu.

semestr IV

PRZEDMIOTY
FORMA ZAJĘĆ
ILOŚĆ GODZIN W SEMETRZE
Kultury słowiańskie w perspektywie globalizacji wykład 30
Seminarium dyplomowe (literaturoznawcze lub językoznawcze) seminarium 20
Język kierunkowy I* (zachodnio lub południowosłowiański, w zależności od wybranej ścieżki językowo kulturowej) warsztaty 45
Ochrona własności intelektualnej warsztaty 10
* W roku akademickim 2023/2024 językami kierunkowymi w ramach ścieżek będą czeski i chorwacki.

Specjalność
Język - Przekład - Publikacja*

Semestr I

Przekład literacki w teorii i praktyce (warsztat, 20 godz.)
Warsztat edytorski I (warsztaty, 15 godz.)

Semestr II

Przekład pisemny specjalistyczny (warsztaty, 30 godz.)
Warsztat edytorski II (warsztaty, 30 godz.)

Semestr III

Przekład ustny (warsztaty, 30 godz.)
Laboratorium kabinowe (laboratorium, 20 godz.)
Warsztat tłumacza przysięgłego (warsztaty, 15 godz.)

Semestr IV

Praktyka (80 godzin)

* Specjalność której głównym celem jest szkolenie specjalistycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy tłumacza Specjalność przygotowuje także do prac redakcyjnych, związanych z działalnością wydawniczą korektorską i copywritingiem

Specjalność
Media - Kultura - Dyplomacja*

Semestr I

Media w kulturze regionów Słowiańszczyzny (konwersatorium, 20 godz.)
Języka polityki i mediów (konwersatorium, 15 godz.)

Semestr II

Warsztat medialny (laboratorium, 30 godz. + warsztaty, 15 godz.)
Mediacje i negocjacje w ś rodowisku interkulturowym (warsztaty, 30 godz.)

Semestr III

Sztuka dyplomacji (konwersatorium, 15 godz.)
Zarządzanie i marketing w kulturze (konwersatorium, 20 godz.)
Relacje interkulturowe w Europie Środkowej i Południowej (konwersatorium, 30 godz.)

Semestr IV

Praktyka (80 godzin)
* Głównym założeniem specjalności jest ukierunkowanie na pracę w przestrzeni międzynarodowej, związaną z ośrodkami konsularnymi i ambasadami, protokołem dyplomatycznym i instytucjami kulturalnymi regionu Słowiańszczyzny Zachodniej lub Słowiańszczyzny Południowej Ponadto absolwenci tej specjalności będą posiadać kompetencje potrzebne w pracy z mediami

Droga studenta od rekrutacji do dyplomowania

Student/ka po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji i dostarczeniu odpowiednich dokumentów rozpoczyna studia na kierunku geoslawistyka od rozmowy z tutorem. Rozmowa odbywa si ę w pierwszym tygodniu zajęć i w jej wyniku student/ka powinien/na dokonać wyboru ścieżki językowo-kulturowej, specjalności oraz seminarium dyplomowego. Tutor może także pomóc studentowi/ce w wyborze krótkich modułów konwersatoryjnych wchodzących w skład przedmiotów Geoslawistyka literacka i Geoslawistyka językowa.

Lista tematów realizowanych w ramach geoslawistyk (rozpoczynających się od II semestru studiów) będzie corocznie ogłaszana na stronie IFS w pierwszym miesiącu zajęć. Zaliczenie przedmiotu odbywa się po każdych odrębnych tematycznie dziesięciu godzinach zajęć, a ocena końcowa jest średnią ocen uzyskaną przez studenta/kę po zliczeniu ocen ze wszystkich zajęć.

W czasie studiów tutor pozostaje do dyspozycji studenta/ki, służąc mu/jej radą i pomocą. Niezależnie od wyboru specjalności, począwszy od I semestru studiów, student/ka uczestniczy w seminarium projektowym, trwającym dwa semestry. Celem seminarium jest przygotowanie indywidualnego lub grupowego projektu badawczego, tematycznie związanego z treściami kształcenia dla kierunku oraz badaniami naukowymi prowadzonymi w jednostce. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest także do łączenie studenta/ki do projektu realizowanego przez jednego z pracowników Instytutu lub Wydziału. Najlepsze pod względem merytorycznym projekty będą rekomendowane do złożenia w ramach konkursów w programach takich jak ID UB, NAWA itp. lub rekomendowane do zaprezentowania na konferencjach i sympozjach naukowych Równolegle student/ka realizuje literaturoznawcze lub językoznawcze seminarium dyplomowe, którego efektem jest praca dyplomowa i egzamin dyplomowy po zakończeniu studiów.

Praktyki

Po I roku studiów student/ka odbywa praktyki studenckie w wymiarze 80 h w organizacjach i firmach współpracujących z IFS oraz w innych instytucjach zaakceptowanych przez opiekuna praktyk, których profil działalności jest zgodny z wybraną specjalnością (przykładowe miejsca, w których studenci studiów slawistycznych realizuj ą praktyki zawodowe, to:
Bałkańskie Centrum Inwestycyjne MENADA, Chilli Translations Szkolenia Językowe/ Tłumaczenia, Biuro Tłumaczeń BTS, Czeskie Centrum w Warszawie, Portal internetowy Ten Poznań Fundacja TAMiTU asz teatr Wydawnictwo Poznańskie, CK ZAMEK w Poznaniu, Expansja Advertising Agencja Reklamowa, Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, GOMEZ S.A. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Rainbow TOUR, Biuro Podróży Wilda Travel, www.wczasywbulgarii.pl, Poznańskie Studia Slawistyczne, Bul Eco Bałkańskie Smaki Kolio Tzanev, ZOO Digital – Globalne Studio Dubbingowe i Napisowe Mariusz Arno Jaworowski; wielu studentów odbywa także praktyki w instytucjach zagranicznych, np. w ramach programu Erasmus+)