NEXUS PHILOLOGORUM – Międzynarodowe spotkania filologiczne to nowy cykl, w ramach którego chcemy inicjować współpracę międzynarodową, podtrzymywać istniejące kontakty, szukać płaszczyzn wspólnych przedsięwzięć, wymieniać się dobrymi praktykami.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie:

wtorek, 29 czerwca, godz. 11.00, MS Teams

doc. Maja Iwanowa (Centrum Naukowe im. Cyryla i Metodego przy Bułgarskiej Akademii Nauk, Sofia, Bułgaria)

przedstawi wystąpienie pt.

POLSKIE KONTAKTY PROFESORA PETYRA DINEKOWA – NIEZNANE ARCHIWALNE DZIEDZICTWO BUŁGARSKIEGO UCZONEGO

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3atxuji7T08xksprrpaTw27fnYnbWOh6BlByLI90024yc1%40thread.tacv2/1624443923966?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22185af1bd-bfa1-4f77-98e7-a0cdf081d51b%22%7d 

Serdecznie zapraszamy!