SPOTKANIE DOTYCZĄCE ZAPISÓW NA SEMINARIA
 
W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów na seminaria licencjackie i magisterskie prof. Joanna Rękas zaprasza Studentki i Studentów II i III roku wszystkich kierunków studiów w IFS na spotkanie w najbliższy poniedziałek, godz. 08:00, MS Teams. Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTgyNThkYTItZjdkOC00OWU2LWJhYTUtZjU5MjA0M2Y1NjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a76b7ff4-5d16-491b-b669-9d8a4f74cd11%22%7d