Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów
przy Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej

Słowianie, my lubim… sport,

która odbędzie się 10 czerwca 2022 roku
na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Do wzięcia udziału w VIII studencko-doktoranckiej konferencji naukowej z cyklu „Słowianie, my lubim…” zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki, którzy chcieliby przedstawić efekty własnych studiów, badań, zainteresowań i pasji związanych
z krajami słowiańskimi. Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych ze sportem i kulturą fizyczną oraz ich wpływem na przestrzeń kulturową i językową Słowian. Pragniemy, aby nasza konferencja miała charakter interdyscyplinarny, stanowiąc okazję do spotkania zarówno filologów (językoznawców, literaturoznawców), jak i badaczy/badaczek zajmujących się kulturą, w tym kulturą fizyczną, antropologią, socjologią, historią czy turystyką i rekreacją.

Słowo „sport” wywodzi się z łacińskiego „disporte”, oznaczającego oddalanie się od miejsca czynności codziennych dla rozrywki i odpoczynku. W wydaniu Encyklopedii Powszechnej z 1876 roku pojęcie to zostało zdefiniowane jako „zabawa, gra, rozrywka wiejska, szczególnie zaś wszelkie ćwiczenia ciała połączone z zabawą, jak: wyścigi konne, polowanie, igrzyska zapasowe”. Zgodnie ze współczesną definicją, sport to formy aktywności fizycznej, które wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i osiągnięcie wyników sportowych, ale także rozwijające stosunki społeczne. Poprzez sport rozumiemy nie tylko działania podejmowane w celu rywalizacji dla maksymalnych rezultatów czy w celach zarobkowych, ale również te dla wypoczynku, rozrywki i rekreacji.
Zamysłem organizatorów jest ukazanie relacji pomiędzy sportem a innymi sferami codzienności. Interesować nas będzie także problematyka związana z funkcjonowaniem sportu w społeczeństwie oraz jego miejsce w słowiańskim obszarze kulturowym. W centrum zainteresowania organizatorów znajdują się wszelkie aspekty związane ze sportem, a jako główne zakresy badawcze proponujemy następujące pola:

 

kultura i media (sylwetki (nie)znanych sportowców; kultura kibicowania na obszarze słowiańszczyzny; sport w mediach; ekspresja w sporcie; sport w literaturze; e-sport);


  • język (terminologia sportowa w języku; język sportowców i kibiców; pojęcia, frazeologizmy i skrzydlate słowa związane ze sportem w języku codziennym; nazwy własne obiektów sportowych, klubów itp.; imiona, nazwiska i pseudonimy sportowców; dziennikarstwo sportowe);

  • społeczeństwo (miejsce sportu w przestrzeni publicznej; sport jako element rozwoju dzieci i młodzieży; działalność organizacji sportowych; trybalizm w sporcie; wartości kultywowane w sporcie);

  • tradycja i historia (antropologia; etnografia; rozwój tradycji sportowych; sport w czasie konfliktów geopolitycznych; sport a aktywizm społeczny; sport w folklorze).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty można wygłaszać we wszystkich językach słowiańskich oraz po angielsku. Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym, za pomocą platformy MS Teams. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki, którzy/które wygłoszą referaty, otrzymają potwierdzenie uczestnictwa w konferencji. Przewidziana jest publikacja prac w wydanej po spotkaniu, recenzowanej publikacji.

 

Zgłoszenia na konferencję należy nadsyłać do 27 maja 2022 roku na adres slowianiemylubimsport@gmail.com. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko, stopień naukowy (bez stopnia/lic./mgr), afiliację, temat referatu oraz jego abstrakt (600-1000 znaków ze spacjami). Do dnia 31 maja otrzymają Państwo informację zwrotną o przyjęciu do udziału w konferencji.

 

Organizatorzy:

Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów UAM

Wszelkie informacje i pytania prosimy kierować na adres slowianiemylubimsport@gmail.com