STUDENTKI I STUDENCI I ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH:

 

  • BAŁKANISTYKA ORAZ STUDIA SLAWISTYCZNE SPECJALNOŚĆ STUDIA SERBISTYCZNE: CZWARTEK 30.09.2021, GODZ. 13:00, SALA 014.

 

  • STUDIA SLAWISTYCZNE SPECJALNOŚCI STUDIA BOHEMISTYCZNE ORAZ KROATYSTYCZNE: CZWARTEK 30.09.2021, GODZ. 14:00, SALA 014.

 

STUDENTKI I STUDENCI I ROKU STUDIÓW MAGISTERSKICH

 

  • PIĄTEK, 01.10.2021, GODZ. 12:00, SALA 014.

 

STUDENTKI I STUDENCI POZOSTAŁYCH ROCZNIKÓW WSZYSTKICH KIERUNKÓW

 

  • PIĄTEK, 01.10.2021, GODZ. 10:30, MS TEAMS

 

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZmYmFhZWEtZGQ0OC00ZDY5LWJmNzktYTBiYTA0ZDdmMTNk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a76b7ff4-5d16-491b-b669-9d8a4f74cd11%22%7d

 

Przed przyjściem na uczelnię prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi organizację pracy dydaktycznej w reżimie sanitarnym w semestrze zimowym 2021/2022. O szczegółach będzie mowa w czasie spotkań inauguracyjnych.

 

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego

Wytyczne kanclerza