Alternatywna ścieżka zaliczenia praktyk zawodowych w okresie pandemii dla studentów III roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich IFS

 1. Ekwiwalentem praktyk mogą stać się zajęcia wybrane z oferty wydziałów ze Szkoły Nauki o Języku i Literaturze UAM – Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydziału Neofilologii, Wydziału Anglistyki.
 • Ilość punków ECTS wybranych zajęć musi odpowiadać ilości punktów ECTS ustalonych dla praktyk zawodowych na prowadzonych przez IFS specjalizacjach – 4 pkt.
 • Profil zajęć (ich propozycja została umieszczona poniżej) musi odpowiadać specyfice wybranej przez studenta specjalizacji, nie mogą być to przedmioty wcześniej zaliczone w toku studiów.
 • Wybór przedmiotu/przedmiotów musi nastąpić przed rozpoczęciem nowego semestru i być skonsultowany oraz zatwierdzony przez opiekuna właściwej specjalizacji oraz akademickiego opiekuna praktyk (druk planu praktyk).

 

 1. Dodatkowo, aby zachować kontakt z instytucjami (kultury, biznesu itd.), student jest zobowiązany do sporządzenia obszernego, krytycznego opracowania na temat zasad funkcjonowania jednostki, w której mógłby (z racji wybranej specjalizacji) odbywać praktyki – tekst o objętości minimum 8 stron (czcionka 12, odstęp 1,5).

Opracowanie powinno powstać w oparciu o kontakt (wirtualny) z pracownikami instytucji oraz koncentrować się na opisie prowadzonych działań zarówno w warunkach „normalnych” jak i pandemii.

Wybór instytucji musi być skonsultowany z opiekunem specjalizacji.

Zaliczenie praktyk odbywać się będzie na podstawie oceny uzyskanej z wybranego przedmiotu (potwierdzenie udostępnione akademickiemu opiekunowi praktyk) oraz na podstawie przedłożonej akademickiemu opiekunowi praktyk pisemnego opracowania.

 

Proponowana lista przedmiotów

 1. Wszystkie przedmioty kursowe oraz fakultatywne z oferty WFPiK odpowiadające profilowi wybranej specjalizacji
 2. Przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału Neofilologii
 • Wstęp do turkologii
 • Socjolingwistyka
 1. Przedmioty z oferty dydaktycznej Wydziału Anglistyki

Przedmioty specjalizacyjne specjalizacji tłumaczeniowej

 • Słownictwo specjalistyczne 3 (nauka i technika)
 • Pierwsze kroki w pracy tłumacza
 • Słownictwo specjalistyczne 4 (prawo i ekonomia)

Proponowana ścieżka obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 do odwołania.