Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową Romantyzm w literaturach i kulturach słowiańskich, która odbędzie się w poniedziałek 28. 11. 2022.

 

Obrady odbywają się w formule zdalnej na platformie MS Teams.

Link do spotkania on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQ2YWVmNWQtYWM5YS00ZjA3LWE2OTMtYmNjMjRmZTAwMThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2214f15417-7e51-41d0-bf0a-8373d6971cf4%22%7d